بخشنامه های مدارس سما

⏲ 1400/08/29
🗒 بخشنامه شماره حساب بانکی برای پشتیبانی پرتال مدارس سما
🏷 مدیریت امور مدارس
⏲ 1400/08/22
🗒 شیوه نامه اجرایی جشنواره تقدیر از برگزیدگان مدارس سما 1401-1400
🏷 مدیریت امور مدارس
⏲ 1400/07/06
🗒 شیوه نامه اجرایی بهداشتی، ایمنی، آموزشی، پرورش و فرهنگی مدارس سما
🏷 مدیریت امور مدارس
⏲ 1400/06/07
🗒 انعقاد قرارداد کار معین با نیروهای اجرایی و آموزشی واجد شرایط مدارس
🏷 مدیریت امور مدارس
⏲ 1400/05/09
🗒 دستورالعمل الحاقی تخفیفات شهریه دانش آموزان مدارس سما
🏷 مدیریت امور مدارس
⏲ 1400/04/01
🗒 دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی
🏷 مدیریت امور مدارس
⏲ 1400/01/30
🗒 شیوه نامه انتخاب ، انتصاب و ارتقای مدیران مدارس سما
🏷 مدیریت امور مدارس
⏲ 1399/10/24
🗒 شیوه نامه گسترش واحدهای آموزشی(مدارس سما)
🏷 مدیریت امور مدارس
⏲ 1399/07/19
🗒 آموزش مهارت های عمومی زبان انگلیسی در مدارس سما
🏷 مدیریت امور مدارس
⏲ 1399/07/13
🗒 دستورالعمل تعیین و پرداخت حق سرپرستی مدیران و معاونان مدارس سما
🏷 مدیریت امور مدارس
⏲ 1397/05/30
🗒 شیوه نامه انستیتو زبان های خارجی سما
🏷 مدیریت امور مدارس
⏲ 1393/05/27
🗒 بخشنامه 1014
🏷 مدیریت امور مدارس
⏲ 1388/04/30
🗒 بخشنامه درجه بندی و ضوابط به همراه شرح وظایف کارکنان مدارس سما
🏷 مدیریت امور مدارس