مدارس تحت پوشش پرتال جامع مدارس

آمار مدارس پرتال جامع مدارس
مدرسه خوب119220

دانش آموزان فعال

مدرسه خوب14246

کارمندان فعال

مدرسه خوب782

مدارس فعال

مدرسه خوب175

شهرهای فعال