.:: مهارت ورزی در مدارس سما ::.

استانواحدمدرسهعنوان  دوره ی مهارتیپایه تحصیلی ساعات آموزشی در برنامه هفتگیمشخصات مربی دورهسرفصل آموزشیمستندات دوره
          

استان: آذربایجان شرقی

 آذربایجان شرقیتبريزدبستان دخترانه سما 2تولید و بسته بندی کشمشدوم ابتدایی1سمیه هوشی دانلود دانلود
 آذربایجان شرقیتبريزدبیرستان دوره دوم پسرانه سماICDlپایه دهم4زمانی دانلود دانلود
 آذربایجان شرقیتبريزدبیرستان دوره اول دخترانه سما چرم دوزی پایه هشتم1نازلی نوبرلی دانلود دانلود
 آذربایجان شرقیتبريزدبیرستان دوره اول دخترانه سما کار بر روی مسپایه نهم1نازلی نوبرلی دانلود دانلود
 آذربایجان شرقیتبريزدبستان دخترانه سما 3دوزنده كيف پارچه ايششم ابتدایی2ليدا خاكيه دانلود دانلود
 آذربایجان شرقیتبريزدبیرستان دوره اول دخترانه سما نمد دوزیپایه هفتم1نازلی نوبرلی دانلود دانلود
 آذربایجان شرقیمراغهدبستان دخترانه سماروبان دوزی سوم ابتدایی1زیبا عظیمی دانلود دانلود
 آذربایجان شرقیمراغهدبستان دخترانه سماساخت گلدان با صابونسوم ابتدایی1زیبا عظیمی دانلود دانلود
 آذربایجان شرقیمراغهدبیرستان دوره اول دخترانه سماآموزش خوشنویسیپایه هفتم2ناهید بی ضرر دانلود دانلود
 آذربایجان شرقیمراغهدبیرستان دوره اول دخترانه سماآموزش خوشنویسیپایه هشتم2ناهید بی ضرر دانلود دانلود
 آذربایجان شرقیمراغهدبیرستان دوره اول دخترانه سماآموزش خوشنویسیپایه نهم2ناهید بی ضرر دانلود دانلود
 آذربایجان شرقیمراغهدبیرستان دوره دوم دخترانه سماصنایع غذاییپایه دهم2سارا ساعدزاده دانلود دانلود
 آذربایجان شرقیمراغهدبستان دخترانه سمانمددوزی وکاردستی با نمداول ابتدایی1فاطمه تارویردی زاده دانلود دانلود
 آذربایجان شرقیمرنددبیرستان دوره دوم دخترانه سمانقاشی رنگ روغنپایه دهم2شبنم کسایی دانلود دانلود
 آذربایجان شرقیمرنددبیرستان دوره اول دخترانه سمانقاشی رنگ روغنپایه هشتم2شبنم کسایی دانلود دانلود
 آذربایجان شرقیمرنددبیرستان دوره دوم دخترانه سمانقاشی روی لباسیازدهم2پوران عابدین زاده دانلود دانلود
 آذربایجان شرقیمرنددبیرستان دوره اول دخترانه سمانقاشی روی لباسپایه نهم2پوران عابدین زاده دانلود دانلود
 آذربایجان شرقیمرنددبیرستان دوره دوم دخترانه سماخیاطییازدهم2رعنا رحیمی دانلود دانلود
 آذربایجان شرقیمرنددبیرستان دوره اول دخترانه سماخیاطیپایه هفتم2رعنا رحیمی دانلود دانلود

استان: آذربایجان غربی

 آذربایجان غربی اروميه دبستان دخترانه سماتکنیک اسکراچ بردپایه چهارم60احمدی دانلود دانلود
 آذربایجان غربی اروميه دبستان دخترانه سماتکنیک کولاژپنجم ابتدایی60احمدی دانلود دانلود
 آذربایجان غربی اروميه دبستان دخترانه سماسفالگریششم ابتدایی60احمدی دانلود دانلود
 آذربایجان غربی اروميه دبستان دخترانه سمااوریگامیپنجم ابتدایی60احمدی دانلود دانلود
 آذربایجان غربی اروميه دبیرستان دوره اول دخترانهچرم دوزیپایه هفتم60عباسی دانلود دانلود
 آذربایجان غربی اروميه دبیرستان دوره اول دخترانهطراحی روی پارچهپایه هشتم60 نورمحمدی دانلود دانلود
 آذربایجان غربی اروميه دبیرستان دوره اول دخترانهکار بر روی مسپایه نهم60نعیمه اکبرزاده نیک گفتار دانلود دانلود
 آذربایجان غربی خوي دبیرستان دوره دوم پسرانه سمابرق کار درجه 1و 2 ساختمانپایه دهم2حسین قدیم خانی دانلود دانلود

استان: اردبیل

 اردبیلاردبيل دبستان دخترانه سماسازنده وسایل و جعبه های تزئینیپنجم ابتدایی1 رویا وهابزاده دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبستان دخترانه سماسازنده وسایل و جعبه های تزئینیاول ابتدایی1 زهرا امیری دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبستان دخترانه سماسازنده وسایل و جعبه های تزئینیپایه چهارم1 فرناز ولی پور - هما قلی زاده دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبستان دخترانه سماسازنده وسایل و جعبه های تزئینیدوم ابتدایی1طهوره تمدن دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبستان دخترانه سماسازنده وسایل و جعبه های تزئینیششم ابتدایی1سیمین آریش-فرزانه مهرورز-رعنا بشیر پور دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبستان دخترانه سماسازنده وسایل و جعبه های تزئینیاول ابتدایی1ملازم دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبستان دخترانه سماسازنده وسایل و جعبه های تزئینیاول ابتدایی1امیری دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبستان دخترانه سماسازنده وسایل و جعبه های تزئینیدوم ابتدایی1تمدن دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبستان دخترانه سماسازنده وسایل و جعبه های تزئینیدوم ابتدایی1فیض دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبستان دخترانه سماسازنده وسایل و جعبه های تزئینیسوم ابتدایی1روشن زاده دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبستان دخترانه سماسازنده وسایل و جعبه های تزئینیسوم ابتدایی1طایفی دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبستان دخترانه سماسازنده وسایل و جعبه های تزئینیپایه چهارم1قلی زاده دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبستان دخترانه سماسازنده وسایل و جعبه های تزئینیپایه چهارم1ولی پور دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبستان دخترانه سماسازنده وسایل و جعبه های تزئینیپنجم ابتدایی1وهاب زاده دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبستان دخترانه سماسازنده وسایل و جعبه های تزئینیپنجم ابتدایی1سیدمتین دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبستان دخترانه سماسازنده وسایل و جعبه های تزئینیپنجم ابتدایی1بابازاده دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبستان دخترانه سماسازنده وسایل و جعبه های تزئینیششم ابتدایی1آریش دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبستان دخترانه سماسازنده وسایل و جعبه های تزئینیششم ابتدایی1آریش دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبستان دخترانه سماسازنده وسایل و جعبه های تزئینیششم ابتدایی1مهرورز دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبستان دخترانه سماسازنده وسایل و جعبه های تزئینیششم ابتدایی1بشیر پور دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبیرستان دوره اول پسرانه سما برجسته کاری روی فلز مس (طراحی و....)پایه نهم2هاشم بهرو دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبیرستان دوره اول پسرانه سما نقاشی (آبرنگ و نقاشی مدرن) پایه هفتم1بهزاد جماعتی مدرس هنر دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبیرستان دوره اول پسرانه سما نقاشی (آبرنگ و نقاشی مدرن) پایه نهم1بهزاد جماعتی دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبیرستان دوره اول پسرانه سما نقاشی (آبرنگ و نقاشی مدرن) پایه هشتم1بهزاد جماعتی دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبیرستان دوره اول پسرانه سما کشاورزی (گلکاری )پایه هشتم2هاشم بهرو دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبیرستان دوره اول پسرانه سما کشاورزی (گلکاری )پایه هفتم2هاشم بهرو دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبیرستان دوره اول پسرانه سما کشاورزی (گلکاری )پایه نهم2هاشم بهرو دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبیرستان دوره دوم دخترانه سماتزیینات لباس و کاردستییازدهم4رقیه عبدالمحمدی دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبیرستان دوره دوم دخترانه سماتزیینات لباس و کاردستییازدهم4رقیه عبدالمحمدی . دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبیرستان دوره دوم دخترانه سماتزیینات لباس و کاردستیپایه دهم2معصومه رزمی دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبیرستان دوره دوم پسرانه سمارایانه کار درجه یک ودوپایه دهم2مهدی محمدی دانلود دانلود

استان: اصفهان

 اصفهاناصفهان دبستان پسرانه سما 2آموزش تراریوم (باغ شیشه ای)پایه چهارم1محمود جعفری دانلود دانلود
 اصفهاناصفهان دبستان پسرانه سما 2آموزش تراریوم (باغ شیشه ای)پنجم ابتدایی1محمود جعفری دانلود دانلود
 اصفهانخميني شهردبستان دخترانه سماخیاطیپنجم ابتدایی2شکوفه کندری دانلود دانلود
 اصفهانخميني شهردبستان پسرانه سماعکاسیپنجم ابتدایی1 عبدالله ذاکری دانلود دانلود
 اصفهانخميني شهردبستان پسرانه سماعکاسیپایه چهارم1 عبدالله ذاکری دانلود دانلود
 اصفهانخميني شهردبستان پسرانه سماعکاسیششم ابتدایی1 عبدالله ذاکری دانلود دانلود
 اصفهانخميني شهردبستان پسرانه سمارباتیکاول ابتدایی1 غلامرضا احسان دانلود دانلود
 اصفهانخميني شهردبستان پسرانه سمارباتیکدوم ابتدایی1 غلامرضا احسان دانلود دانلود
 اصفهانخميني شهردبستان پسرانه سمارباتیکدوم ابتدایی1 غلامرضا احسان دانلود دانلود
 اصفهانخميني شهردبستان پسرانه سمانقاشی و هنراول ابتدایی1 علی حاج هاشمی دانلود دانلود
 اصفهانخميني شهردبستان پسرانه سمانقاشی و هنردوم ابتدایی1 علی حاج هاشمی دانلود دانلود
 اصفهانخميني شهردبستان پسرانه سمانقاشی و هنرسوم ابتدایی1 علی حاج هاشمی دانلود دانلود
 اصفهانخميني شهردبستان پسرانه سمانقاشی و هنرپایه چهارم1 علی حاج هاشمی دانلود دانلود
 اصفهانخميني شهردبستان پسرانه سمانقاشی و هنرپنجم ابتدایی1 علی حاج هاشمی دانلود دانلود
 اصفهانخميني شهردبستان پسرانه سمانقاشی و هنرششم ابتدایی1 علی حاج هاشمی دانلود دانلود
 اصفهانخميني شهردبستان دخترانه سماکار با سفالپایه چهارم2ندا ربانی دانلود دانلود
 اصفهانخميني شهردبستان دخترانه سماکار با سفالپنجم ابتدایی2ندا ربانی دانلود دانلود
 اصفهانخميني شهردبستان دخترانه سماکار با سفالسوم ابتدایی2ندا ربانی دانلود دانلود
 اصفهانخميني شهردبستان دخترانه سماکار با سفالدوم ابتدایی2ندا ربانی دانلود دانلود
 اصفهانخميني شهردبستان دخترانه سماکار با سفالاول ابتدایی2ندا ربانی دانلود دانلود
 اصفهانشهرضادبیرستان دوره اول دخترانه سما کارروی چوب، چرم دوزی،ساخت زیورآلات،چاپ روی پارچهپایه هفتم8الهام باقی دانلود دانلود
 اصفهانمباركه دبیرستان دوره اول پسرانه سما کار با چوب - پایه هفتمپایه هفتم2حسین زیبایی دانلود دانلود
 اصفهانمباركه دبیرستان دوره اول پسرانه سما آموزش الکترونیک - پایه هشتمپایه هشتم2حسین زیبایی دانلود دانلود
 اصفهانمباركه دبیرستان دوره اول پسرانه سما آموزش مکانیکی خودرو - پایه نهمپایه نهم2حسین زیبایی دانلود دانلود
 اصفهانمباركه دبستان دخترانه سماکمک های اولیهششم ابتدایی6 اسماعیلی دانلود دانلود

استان: البرز

 البرزكرج دبیرستان دوره اول دخترانه سما کاشیکاریپایه هفتم1شمیم غلامی دانلود دانلود
 البرزكرج دبیرستان دوره اول دخترانه سما کاشیکاریپایه نهم1شمیم غلامی دانلود دانلود
 البرزكرج دبیرستان دوره اول دخترانه سما کاشیکاریپایه هشتم1شمیم غلامی دانلود دانلود
 البرزكرج دبیرستان دوره اول دخترانه سما بافتنی و قلاب بافی و موتیفپایه هفتم1شمیم غلامی دانلود دانلود
 البرزكرج دبیرستان دوره اول دخترانه سما آموزش نویسندگی و سردبیریپایه نهم1زینت کریم پور دانلود دانلود
 البرزكرج دبیرستان دوره اول دخترانه سما ایفای نقش در جامعه و داشتن روابط سالم پایه هفتم1مریم راضی دانلود دانلود
 البرزكرج دبیرستان دوره اول دخترانه سما طراحی با مداد رنگی از مبتدی تا عالیپایه هفتم1دنیا جوینده دانلود دانلود
 البرزكرج دبیرستان دوره اول دخترانه سما طراحی پوستر و روزنامه دیواریپایه هفتم1مریم دهقانی سانیج دانلود دانلود
 البرزكرج دبستان پسرانه سما رباتیکاول ابتدایی145 خلیلی- ابراهیمی دانلود دانلود
 البرزكرج دبستان پسرانه سما رباتیکپایه چهارم145خلیلی دانلود دانلود

استان: ایلام

 ایلامايلام دبیرستان دوره دوم دخترانه سماصنایع دستی، تجسمی،مراقبت،فناوری اطلاعات،نمایشی پایه دهم1طاهره روشن دانلود دانلود
 ایلامايلام دبیرستان دوره دوم دخترانه سماصنایع دستی، تجسمی،مراقبت،فناوری اطلاعات،نمایشی یازدهم1طاهره روشن دانلود دانلود
 ایلامايلام دبیرستان دوره دوم دخترانه سماصنایع دستی، تجسمی،مراقبت،فناوری اطلاعات،نمایشی دوازدهم1طاهره روشن دانلود دانلود
 ایلامايلام دبستان پسرانه سماهنرهای تجسمی و نمایشی ششم ابتدایی1جواد عبدالحسینی دانلود دانلود
 ایلامايلام دبستان دخترانه سماهنر دستی : 1- سازنده زیور آلات ششم ابتدایی2زهرا ناظری دانلود دانلود
 ایلامايلام دبستان دخترانه سماهنر دستی 2- سازنده گلهای شیشه ایپنجم ابتدایی2زهرا ناظری دانلود دانلود
 ایلامايلام دبستان دخترانه سماهنر تجسمی : 1- سازنده وسایل و جعبه های تزینیسوم ابتدایی2زهرا ناظری دانلود دانلود
 ایلامايلام دبیرستان دوره اول دخترانه سماصنایع دستی-هنرهای تجسمی-هنرهای دستی-فناوری اطلاعاتپایه هشتم1صفورا حیاتی دانلود دانلود
 ایلامايلام دبیرستان دوره اول دخترانه سماصنایع دستی-هنرهای تجسمی-هنرهای دستی-فناوری اطلاعاتپایه هفتم1صفورا حیاتی دانلود دانلود
 ایلامايلام دبیرستان دوره اول دخترانه سماصنایع دستی-هنرهای تجسمی-هنرهای دستی-فناوری اطلاعاتپایه نهم1صفورا حیاتی دانلود دانلود
 ایلامايلام دبیرستان دوره اول دخترانه سماصنایع دستی-هنرهای تجسمی-هنرهای دستی-فناوری اطلاعاتپایه نهم1صفورا حیاتی دانلود دانلود

استان: تهران

 تهرانتهران دبستان دخترانه سما 1آموزش مهارت باغبانی (پایه اول)اول ابتدایی1 فرناز شافعی - سبزی قلی آبادی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبستان دخترانه سما 2گلدوزیپنجم ابتدایی2زهرا بای دانلود دانلود
 تهرانتهران دبستان دخترانه سما 2خیاطیسوم ابتدایی2زهرا بای دانلود دانلود
 تهرانتهران دبستان دخترانه سما 2شمع سازیپایه چهارم2زهرا بای دانلود دانلود
 تهرانتهران دبستان دخترانه سما 2ساخت زیور آلات بدلیاول ابتدایی2زهرا بای دانلود دانلود
 تهرانتهران دبستان دخترانه سما 2ویترایدوم ابتدایی2زهرا بای دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2امور باغیپایه دهم2کبری محمد نژاد - علی اصغر پالوج - فرهاد جواهری دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 2امور باغییازدهم2کبری محمد نژاد - علی اصغر پالوج - فرهاد جواهری دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2خیاطی مقدماتیپایه دهم4 قارونی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2شیرینی پزییازدهم2 قدرت نما دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2 عکاسی یازدهم2رضوی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2فیورگلسپایه دهم2 اسماعیلی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2تکنیک گواشپایه هفتم2شهره استغفراللهی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2تکنیک مداد رنگیپایه هفتم2شهره استغفراللهی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2ویترایپایه هفتم2شهره استغفراللهی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2آبرنگپایه هفتم2شهره استغفراللهی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2تابلو برجستهپایه هشتم2شهره استغفراللهی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2کاشی شکستهیازدهم2 استغفراللهی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2چاپ پارچه 2شهره استغفراللهی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2انگاره ذهنی 2شهره استغفراللهی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2عکاسیپایه هشتم2شهره استغفراللهی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبستان پسرانه سما 2آموزش رباتیک پایه چهارم1حجت اله درودیان دانلود دانلود
 تهرانتهران دبستان پسرانه سما 2آموزش رباتیک پنجم ابتدایی1حجت اله درودیان دانلود دانلود
 تهرانتهران دبستان پسرانه سما 2آموزش رباتیک ششم ابتدایی1حجت اله درودیان دانلود دانلود
 تهرانتهران دبستان پسرانه سما 2آموزش سفالسوم ابتدایی1رسول نادعلی زاده دانلود دانلود
 تهرانتهران دبستان پسرانه سما 2آموزش سفالپایه چهارم1رسول نادعلی زادده دانلود دانلود
 تهرانتهران دبستان پسرانه سما 2آموزش سفالپنجم ابتدایی1رسول نادعلی زاده دانلود دانلود
 تهرانتهران دبستان پسرانه سما 2آموزش سفالششم ابتدایی1رسول نادعلی زاده دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4آموزش پرورش قارچ خوراکی صدفی (زیرگروه امورباغی)پایه هفتم1محمدهادی حدادی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4آموزش پرورش قارچ خوراکی صدفی (زیرگروه امورباغی)پایه هشتم1محمدهادی حدادی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4آموزش پرورش قارچ خوراکی صدفی (زیرگروه امورباغی)پایه نهم1محمدهادی حدادی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4آموزش پرورش گیاهان آپارتمانی (زیرگروه امور باغی)پایه هفتم1محمدهادی حدادی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4آموزش پرورش گیاهان آپارتمانی (زیرگروه امور باغی)پایه هشتم1محمدهادی حدادی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4آموزش سیاه قلم (زیرگروه هنرهای تجمسمی)پایه هفتم1وحید عزیزی نصرآبادی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4آموزش سیاه قلم (زیرگروه هنرهای تجمسمی)پایه هشتم1وحید عزیزی نصرآبادی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4آموزش آفیس (زیرگروه فناوری اطلاعات)پایه هفتم1حسن کاظمی تبار دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4آموزش آفیس (زیرگروه فناوری اطلاعات)پایه هشتم1هادی بهرامی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4آموزش آفیس (زیرگروه فناوری اطلاعات)پایه نهم2حسن کاظمی تبار دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4آموزش ساخت مصنوعات چوبی(زیرگروه صنعت،چوب و کاغذ)پایه هشتم2امیرهمایون سوهانی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4کارگاه خلاقیت (ساخت دست سازه الکترونیکی و مکانیکی)پایه هفتم1محمدهادی حدادی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4کارگاه خلاقیت (ساخت دست سازه الکترونیکی و مکانیکی)پایه هشتم1محمدهادی حدادی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4کارگاه مکانیک خودرو (آموزش مهارتهای اولیه تعمیر و)پایه نهم1علیرضا قلعه ئی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبستان پسرانه سما 1نقاشی،طراحی و خوشنویسی در سطوح مختلفسوم ابتدایی2رضا نجفی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبستان پسرانه سما 1کار با آبرنگ،چوب،سنگ،ماکت سازی،تکنیک های نقاشیپایه چهارم3رضا نجفی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5کارگاه چوبپایه هفتم2مسلم قرایی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5کارگاه ترسیم فنیپایه هفتم2مسلم قرایی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5کارگاه کولاژ و نقاشی پشت شیشهپایه هفتم2مسلم قرایی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5کارگاه کاشی شکسته (موزاییک)پایه هفتم2مسلم قرایی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5کارگاه معرقپایه هشتم2مسلم قرایی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5کارگاه جعبه سازیپایه هشتم2مسلم قرایی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5عکاسی دیجیتالپایه هشتم2مسلم قرایی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5کارگاه لایت باکسپایه نهم2مسلم قرایی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5فتوشاپ و ویرایش عکسپایه نهم2مسلم قرایی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5کارگاه قالبگیریپایه نهم2مسلم قرایی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5کارگاه شیشه های تزئینیپایه نهم2مسلم قرایی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1مهارت برنامه نویسی کامپیوترپایه دهم1فاطمه بدیعی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1مهارت برنامه نویسی کامپیوتریازدهم1فاطمه بدیعی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3سفالگریپایه هفتم2جلال عالم رجبی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3سفالگریپایه هشتم2جلال عالم رجبی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3سفالگریپایه نهم2جلال عالم رجبی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 5کارگاه سفالپایه هشتم2مسلم قرایی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره دوم پسرانه سما اندیشهگرافیک رایانهپایه دهم90محمد کاظم حیدری دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1گرافیک پایه هفتم2میثم شاهد دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1گرافیک پایه هشتم2میثم شاهد دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1گرافیک پایه نهم2میثم شاهد دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3هنرهای دستی (آموزش بدلیجات، کاشی دست ساز)پایه دهم2لادن ترابی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3بازیگری تئاتر (در فضای مجازی)پایه دهم2آناهیتا ولیان دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3آموزش تزئینات جعبه و سینی ، گل کریستالییازدهم2لادن ترابی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 3سازه های مهندسی معمارییازدهم2آناهیتا ولیان دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1دوخت کیف وکوله پارچه ایپایه نهم2زینب جامه بزرگی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1ساخت زیورآلات باسنگهای تزئینیپایه هشتم2زینب جامه بزرگی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1ساخت زیورآلات باسنگهای تزئینیپایه هشتم2زینب جامه بزرگی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1دوخت کیف پول, موبایل و جاسوئیچی با چرمپایه هفتم2زینب جامه بزرگی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1خیاطی(دوخت لوزام آشپزخانه)پایه هشتم2زینب جامه بزرگی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1ساخت آینه با کاشیهای تزئینیپایه نهم2زینب جامه بزرگی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1سفالگری و صنایع دستیپایه دهم2رسول نادعلیزاده دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1سفالگری و صنایع دستییازدهم2رسول نادعلیزاده دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6سفالگری و صنایع دستیپایه هفتم2رسول نادعلیزاده دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6سفالگری و صنایع دستیپایه هشتم2رسول نادعلیزاده دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6سفالگری و صنایع دستیپایه نهم2رسول نادعلیزاده دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6کاربا چوب (معرق)پایه هفتم2ابوالفضل کریمی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6کاربا فلز (قلم زنی)پایه هشتم2ابوالفضل کریمی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6کامپیوتر (ICDL)پایه هفتم2حسین آقاجانی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6کامپیوتر (ICDL)پایه هشتم2حسین آقاجانی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6کامپیوتر (ICDL)پایه نهم2حسین آقاجانی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3پرورش گل و گیاهپایه هفتم2امینی زاده دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3پرورش گل و گیاهپایه هشتم2امینی زاده دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3پرورش گل و گیاهپایه نهم2امینی زاده دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3نمایش خلاقپایه هفتم2حامد حاجیان دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3نمایش خلاقپایه هشتم2حامد حاجیان دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3نمایش خلاقپایه نهم2حامد حاجیان دانلود دانلود
 تهرانتهران دبیرستان دوره اول پسرانه سما 6کارگاه آموزش برقپایه نهم2ابوالفضل کریمی دانلود دانلود

استان: خراسان جنوبی

 خراسان جنوبیبيرجنددبستان پسرانه دوره دوم سما آموزش کار با رایانهپایه چهارم2بهناز سیار دانلود دانلود
 خراسان جنوبیبيرجنددبستان پسرانه دوره دوم سما آموزش کار با رایانهپنجم ابتدایی2بهناز سیار دانلود دانلود
 خراسان جنوبیبيرجنددبستان پسرانه دوره دوم سما آموزش کار با رایانهششم ابتدایی2بهناز سیار دانلود دانلود
 خراسان جنوبیطبس دبستان دخترانه سماآموزش ویندوز دانش آموزان پایه ششمپنجم ابتدایی1 منتظریان دانلود دانلود
 خراسان جنوبیطبس دبستان پسرانه سمامبانی کامپیوتر و مقدماتی ویندوزششم ابتدایی2زهره اشرفیان دانلود دانلود
 خراسان جنوبیقائنات دبستان دخترانه سماایفای نقشاول ابتدایی2عاطفه بنائی دانلود دانلود
 خراسان جنوبیقائنات دبستان دخترانه سمادست ورزی-تلفیق با ریاضیدوم ابتدایی1عالیه قربان زاده دانلود دانلود
 خراسان جنوبیقائنات دبستان دخترانه سماهنرهای دستی-کار با نمدسوم ابتدایی1زهره ظفری دانلود دانلود
 خراسان جنوبیقائنات دبستان دخترانه سماصنایع غذایی-آشپزیسوم ابتدایی1نسرین سادات کاظم نیا دانلود دانلود
 خراسان جنوبیقائنات دبستان دخترانه سمامهارت کلامیپایه چهارم1مهسا قناد دانلود دانلود
 خراسان جنوبیقائنات دبستان دخترانه سماانواع دوختپنجم ابتدایی1صغری خباز دانلود دانلود
 خراسان جنوبیقائنات دبستان دخترانه سمامهارت اشپزیپیش دبستان1عالیه سادات کاظم نیا دانلود دانلود

استان: خراسان رضوی

 خراسان رضویتربت حيدريهدبیرستان دوره اول دخترانه سمابرگزاری کلاس کار با چرم و درست کردن کیفهای پول پایه هشتم4الهه پورعلی دانلود دانلود
 خراسان رضویتربت حيدريهدبیرستان دوره اول دخترانه سمابرگزاری کلاس میوه آرایی و سفره آرایی جهت دخترانپایه هشتم2 مهدیه یزدیان دانلود دانلود
 خراسان رضویسبزواردبستان دخترانه سما 2صنایع دستیششم ابتدایی2مریم کفاش دانلود دانلود
 خراسان رضویسبزواردبستان دخترانه سما 2صنایع دستیپنجم ابتدایی2ناهید خسروجردی دانلود دانلود
 خراسان رضویسبزواردبستان دخترانه سما 2صنایع دستیپایه چهارم2مریم کفاش دانلود دانلود
 خراسان رضویسبزواردبیرستان دوره اول دخترانه سما 4هنرهای تجسمیپایه نهم2مهشید نجفی دانلود دانلود
 خراسان رضویسبزواردبیرستان دوره دوم پسرانه سما 5خوشنویسیپایه دهم2حسن کوشکی دانلود دانلود
 خراسان رضویقوچان دبستان دخترانه سماهنرهای تجسمی - خوشنویسی مقدماتی دوم ابتدایی1خیرالنساء براتی دانلود دانلود
 خراسان رضویقوچان دبستان دخترانه سماهنرهای تجسمی - خوشنویسی مقدماتی سوم ابتدایی1خیرالنساء براتی دانلود دانلود
 خراسان رضویقوچان دبستان دخترانه سماهنرهای تجسمی - خوشنویسی مقدماتی اول ابتدایی1خیرالنساء براتی دانلود دانلود
 خراسان رضویقوچان دبستان دخترانه سمارشته طراحی دوخت - دوزنده کیف پارچه ایپنجم ابتدایی1الهام حمزه کانلوئی دانلود دانلود
 خراسان رضویقوچان دبستان پسرانه سماآشنایی با مقدمات برق کار ساختمانششم ابتدایی1محمد شهبازی محب سراج دانلود دانلود
 خراسان رضویقوچان دبستان پسرانه سماآشنایی با مقدمات برق کار ساختمانپنجم ابتدایی1محمد شهبازی محب سراج دانلود دانلود
 خراسان رضویقوچان دبستان پسرانه سماآشنایی با مقدمات برق کار ساختمانپایه چهارم1محمد شهبازی محب سراج دانلود دانلود
 خراسان رضویقوچان دبیرستان دوره اول دخترانه سماآشنایی بامقدمات برقپایه هفتم2محمد شهبازی دانلود دانلود
 خراسان رضویقوچان دبیرستان دوره اول دخترانه سماآشنایی بامقدمات برقپایه هشتم2محمد شهبازی دانلود دانلود
 خراسان رضویقوچان دبیرستان دوره اول دخترانه سماآشنایی بامقدمات برقپایه نهم2محمد شهبازی دانلود دانلود
 خراسان رضویقوچان دبیرستان پسرانه سما دوره اولصنعت-برقپایه هشتم1محمد شهبازی دانلود دانلود
 خراسان رضویقوچان دبیرستان پسرانه سما دوره اولصنعت-برقپایه نهم1محمد شهبازی دانلود دانلود
 خراسان رضویقوچان دبیرستان پسرانه سما دوره اولصنعت-برقپایه هفتم1محسن قلی زادگان دانلود دانلود
 خراسان رضویقوچان دبیرستان دوره اول دخترانه سماصنايع دستي*سازنده توليدات چرمي دست دوزپایه هفتم2سمانه غزال دانلود دانلود
 خراسان رضویقوچان دبیرستان دوره اول دخترانه سماصنايع دستي*سازنده توليدات چرمي دست دوزپایه هشتم2سمانه غزال دانلود دانلود
 خراسان رضویقوچان دبیرستان دوره اول دخترانه سماصنايع دستي*سازنده توليدات چرمي دست دوزپایه نهم2سمانه غزال دانلود دانلود
 خراسان رضویقوچان دبیرستان دوره دوم پسرانه سماتعمیرلوازم خانگییازدهم1محسن قلی زادگان دانلود دانلود
 خراسان رضویقوچان دبیرستان دوره دوم پسرانه سماتعمیرلوازم خانگیپایه دهم1محسن قلی زادگان دانلود دانلود
 خراسان رضویگناباددبستان دخترانه سماهنرهاي تجسمي ( نقاشي و رنگ روغن ) پنجم ابتدایی5مهديه مهديزاده دانلود دانلود
 خراسان رضویگناباددبستان دخترانه سماهنرهاي دستي ( سازه گل هاي چرمي ،ميوه هاي خميري سوم ابتدایی2زكيه سادات صدر دانلود دانلود
 خراسان رضویگناباددبستان دخترانه سماهنرهاي دستي ( سازه گل هاي چرمي ،ميوه هاي خميري اول ابتدایی2سمانه مباشر دانلود دانلود
 خراسان رضویگناباد دبستان پسرانه سماطراحی وکاردستیاول ابتدایی3الهه زاهدی فر دانلود دانلود
 خراسان رضویگناباد دبستان پسرانه سماطراحی وکاردستیدوم ابتدایی3الهه زاهدی فر دانلود دانلود
 خراسان رضویگناباد دبستان پسرانه سماطراحی وکاردستیسوم ابتدایی3الهه زاهدی فر دانلود دانلود
 خراسان رضویگناباد دبستان پسرانه سماکامپیوتراول ابتدایی3مرضیه صباغیان دانلود دانلود
 خراسان رضویگناباد دبستان پسرانه سماکامپیوتردوم ابتدایی3مرضیه صباغیان دانلود دانلود
 خراسان رضویگناباد دبستان پسرانه سماکامپیوترسوم ابتدایی2مرضیه صباغیان دانلود دانلود
 خراسان رضویگناباد دبستان پسرانه سماکامپیوترپایه چهارم2مرضیه صباغیان دانلود دانلود
 خراسان رضویگناباد دبستان پسرانه سماکار بانمد وچرمدوم ابتدایی2نسترن شهنواز دانلود دانلود
 خراسان رضویگناباد دبستان پسرانه سماکار بانمد وچرمپایه چهارم2نسترن شهنواز دانلود دانلود
 خراسان رضویگناباددبیرستان دوره اول دخترانه سمارشته صنایع دستی پایه هفتم2نسیم تقی زاده دانلود دانلود
 خراسان رضویگناباددبیرستان دوره اول دخترانه سمافناوری اطلاعات پایه هفتم1فهیمه غفاریان دانلود دانلود
 خراسان رضویگناباددبیرستان دوره اول دخترانه سمافناوری اطلاعات پایه نهم1فهیمه غفاریان دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6بازیگرییازدهم4محترم رضایی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6عکاسییازدهم4فاطمه وطنخواه دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6انیمیشنیازدهم4ریحانه موسوی نژاد دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6صنایع دسنییازدهم4یلدا اسفندیاری دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه سما 4بازیگر تئاتردوم ابتدایی3اکرم اکبرنیا دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه سما 4رایانه کار درجه 1 و 2ششم ابتدایی1مریم دقتی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبیرستان دوره اول دخترانه سما 6آموزش و پرورش گیاهان آپارتمانیپایه هفتم90فائزه خجسته دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبیرستان دوره اول دخترانه سما 6نقاش ایرانیپایه نهم120نعیمه پور سینا دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبیرستان دوره دوم دخترانه سما 4فیلمنامه نویسییازدهم2حدیثه عدالتجو دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبیرستان دوره دوم دخترانه سما 4بازیگر تئاتریازدهم2حدیثه عدالتجو دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبیرستان دوره دوم دخترانه سما 4آموزش آفیسیازدهم2هما فکور سوم دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبیرستان دوره دوم دخترانه سما 4آموزش عمومی کشاورزییازدهم2زینب حیدری دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه سما 6نمد دورزيپایه چهارم1عباسی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه سما 6نمد دورزيپنجم ابتدایی1جعفرزاده-علایی-توفیقی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه سما 6نمد دورزيسوم ابتدایی1مظفری دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه سما 6كارو فناوريششم ابتدایی1براتی - امیرآبادیزاده دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه سما 6سفالگريپنجم ابتدایی1فهیمه عباسی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه سما 6نقاشي و طراحي روي شيشه پنجم ابتدایی1عباسی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه سما 6نقاشي و طراحي روي شيشه سوم ابتدایی1مظفری دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه سما گلبهارمهارت خط تحریریاول ابتدایی1زهرا قربانی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه سما گلبهارقلمه زنی گیاهان زینتیپایه چهارم1سمیه نسایی-زهرا کارگر-سیده سعیده حسینی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبیرستان دوره اول دخترانه سما 6ترکیب گره هندسی و نقوش سنتیپایه نهم120نعیمه پور سینا دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبیرستان دوره اول دخترانه سما 6نقاشی باآبرنگپایه هشتم72نعیمه پور سینا دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه سما 4آشپزیششم ابتدایی1مریم دقتی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه سما 4تذهیبپنجم ابتدایی3الهه احتشامی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه سما 4تذهیبششم ابتدایی3الهه احتشامی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه سما 4خوشنویسیدوم ابتدایی3منیره رحیمی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه سما 4خوشنویسیسوم ابتدایی3منیره رحیمی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه سما 4خوشنویسیپایه چهارم3منیره رحیمی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه سما 4خوشنویسیپنجم ابتدایی4منیره رحیمی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه سما 4خوشنویسیششم ابتدایی4منیره رحیمی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه سما 4کار با نمدششم ابتدایی1مریم دقتی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبیرستان دوره اول پسرانه سما 3مهارت قرآن آموزيپایه هفتم2ابوالقاسم حدادي دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبیرستان دوره اول پسرانه سما 3مهارت قطعه سازيپایه نهم2حميد فتحي دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبیرستان دوره اول پسرانه سما 3مهارت سرود و تاترپایه هشتم2عليرضا كفاش دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبیرستان دوره اول پسرانه سما 3مهارت سرود و تاترپایه هشتم2مجيد شافعي دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان پسرانه سما 3هنرهای دستی - نقاشی روی سفالسوم ابتدایی2ضحی زندیه دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان پسرانه سما 3هنرهای دستی - نقاشی روی شیشهدوم ابتدایی2ضحی زندیه دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان پسرانه سما 3هنرهای تجسمی - قاب برجسته با خاک ارهششم ابتدایی2سمیه کوهجانی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان پسرانه سما 3زیر رشته تلفیقی - بازارچه فروشاول ابتدایی2فاطمه عبدلله زاده-مریم اسفندیاری-حمیده حسینی نژاد-سکینه حسین زاده دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبیرستان دوره دوم پسرانه سما 3خوشنويسي با خودكار پایه دهم2محمد صابري دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبیرستان دوره دوم پسرانه سما 3مهارت عمومي برنامه نويسيیازدهم2فاطمه چرمگي دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان پسرانه سما 3زیرگروه هنر - طراحی ششم ابتدایی2سمیه کوهجانی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان دخترانه سما گلبهارکارهای هنری با نمداول ابتدایی1مرضیه سید خدادادی دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان پسرانه سما 1ملیله کاغذی (پایه سوم)سوم ابتدایی1سمیرا شرفه دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان پسرانه سما 1کاردستی با بازیافتی ها(پایه چهارم)پایه چهارم1سمیرا شرفه دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان پسرانه سما 1سفالگری (پایه پنجم)پنجم ابتدایی1سمیرا شرفه دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان پسرانه سما 1چرم دوزی به روش دستی و عکاسی(پایه ششم)ششم ابتدایی1سمیرا شرفه دانلود دانلود
 خراسان رضویمشهددبستان پسرانه سما 1آموزش ساخت تابلوهای تزئینی با وسایل دور ریختنی اولاول ابتدایی1سمیرا شرفه دانلود دانلود
 خراسان رضوینيشابوردبیرستان دوره دوم دخترانه سمادوخت کیف زنانه چرم دوزیپایه دهم2 سهیلا جمالی دانلود دانلود
 خراسان رضوینيشابوردبیرستان دوره دوم دخترانه سماعروسک دوزپایه دهم2 سهیلا جمالی دانلود دانلود
 خراسان رضوینيشابوردبستان پسرانه سمادوره آفیساول ابتدایی1 امینی دانلود دانلود

استان: خوزستان

 خوزستاناميديه دبیرستان دوره اول سماآموزش رایانه درجه 2پایه هفتم2جواد باولی بهمئی دانلود دانلود
 خوزستاناهوازدبستان پسرانه سمامهارتهای تجسمیسوم ابتدایی4نیلوفر نوشیروانی دانلود دانلود
 خوزستاناهوازدبستان پسرانه سمامهارتهای تجسمیسوم ابتدایی4نیلوفر نوشیروانی دانلود دانلود
 خوزستاناهوازدبستان پسرانه سماخوشنویسی مقدماتیسوم ابتدایی4عنایت الله نیاز زاده دانلود دانلود
 خوزستاناهوازدبیرستان دوره اول دخترانه سما طراحی دوختپایه هفتم4ملکی دانلود دانلود
 خوزستاناهوازدبیرستان دوره اول دخترانه سما طراحی دوختپایه هشتم4ملکی دانلود دانلود
 خوزستاناهوازدبیرستان دوره اول دخترانه سما طراحی دوختپایه نهم4ملکی دانلود دانلود
 خوزستاناهوازهنرستان پسرانه سماسرویس و نگهداری خودروپایه دهم8رحیم بوعذار دانلود دانلود
 خوزستاناهوازهنرستان پسرانه سمابرقکار ساختمان درجه 1و2یازدهم8محسن جودزاده دانلود دانلود
 خوزستاناهوازهنرستان پسرانه سماطراحی مقدماتی صفحات WEB و phpیازدهم8حمید باوی دانلود دانلود
 خوزستانبهبهان دبستان پسرانه سماآموزش هنرهای تجسمی -پایه اولاول ابتدایی1 محبوبی دانلود دانلود
 خوزستانبهبهان دبستان پسرانه سماکامپیوتر مقدماتی -پایه دومدوم ابتدایی1 رعنا ابوعلی دانلود دانلود
 خوزستانبهبهان دبستان پسرانه سماآموزش خطاطی-پایه دومدوم ابتدایی1 مشهدی نژاد دانلود دانلود
 خوزستانبهبهان دبستان پسرانه سماکامپیوتر پیشرفته-پایه چهارم پایه چهارم1سارا مقدم دانلود دانلود
 خوزستانبهبهان دبستان پسرانه سماموسیقی-پایه چهارم پایه چهارم1نیما تدین دانلود دانلود
 خوزستانبهبهان دبستان پسرانه سمارنگ آمیزی و طراحی روی دیوار-پایه پنجمپنجم ابتدایی1عارف بهمئی دانلود دانلود
 خوزستانبهبهان دبستان پسرانه سماظریف بری با چوب-پایه ششمششم ابتدایی1 ابوعلی دانلود دانلود
 خوزستاندزفول دبیرستان دوره دوم متوسطه پسرانه سما 1آموزش ICDLپایه دهم6مهرداد شجاعی مهر دانلود دانلود
 خوزستانشوشتردبستان دخترانه سماهنرهای تجسمی با زیرگروه خوشنویسی، نقاشی ایرانی،نقااول ابتدایی2زینب درویشی اصل دانلود دانلود
 خوزستانشوشتردبستان دخترانه سماهنرهای تجسمی با زیرگروه خوشنویسی، نقاشی ایرانی،نقادوم ابتدایی2زینب درویشی اصل دانلود دانلود
 خوزستانشوشتردبستان دخترانه سماهنرهای تجسمی با زیرگروه خوشنویسی، نقاشی ایرانی،نقاسوم ابتدایی2زینب درویشی اصل دانلود دانلود
 خوزستانشوشتردبستان دخترانه سماهنرهای تجسمی با زیرگروه خوشنویسی، نقاشی ایرانی،نقاپایه چهارم2زینب درویشی اصل دانلود دانلود
 خوزستانشوشتردبستان دخترانه سماهنرهای تجسمی با زیرگروه خوشنویسی، نقاشی ایرانی،نقاسوم ابتدایی2زینب درویشی اصل دانلود دانلود
 خوزستانشوشتردبستان دخترانه سماهنرهای تجسمی با زیرگروه خوشنویسی، نقاشی ایرانی،نقاپنجم ابتدایی2زینب درویشی اصل دانلود دانلود
 خوزستانشوشتردبستان دخترانه سماهنرهای دستی با زیرگروه حکاک میوه و سبزی آرا،سازندهپنجم ابتدایی2زینب درویشی اصل لیسانس معماری دانلود دانلود
 خوزستانشوشتردبستان دخترانه سماهنرهای دستی با زیرگروه حکاک میوه و سبزی آرا،سازندهششم ابتدایی2زینب درویشی اصل دانلود دانلود
 خوزستانشوشتردبستان دخترانه سمارشته طراحی دوخت دوزنده کیف پارچه ای،عروسک سازیپایه چهارم2زینب درویشی اصل دانلود دانلود
 خوزستانشوشتردبستان دخترانه سمارشته طراحی دوخت دوزنده کیف پارچه ای،عروسک سازیششم ابتدایی2زینب درویشی اصل دانلود دانلود
 خوزستانشوشتردبستان پسرانه سماهنرهای تجسمی با زیرگروه خوشنویسی، نقاشی ایرانی،نقاسوم ابتدایی1مژده عسکری دانلود دانلود
 خوزستانشوشتردبستان پسرانه سماهنرهای تجسمی با زیرگروه خوشنویسی، نقاشی ایرانی،نقاپایه چهارم1مژده عسکری دانلود دانلود
 خوزستانشوشتردبستان پسرانه سماهنرهای تجسمی با زیرگروه خوشنویسی، نقاشی ایرانی،نقاپنجم ابتدایی1مژده عسکری دانلود دانلود
 خوزستانشوشتردبستان پسرانه سمارشته فناوری اطلاعات با زیرگروه آموزش الکترونیکی،آمپنجم ابتدایی3طیبه روشنا دانلود دانلود
 خوزستانشوشتردبستان دخترانه سمارشته صنایع دستی با زیرگروه سازنده تولیدات چرمی دستپنجم ابتدایی2زینب درویشی اصل دانلود دانلود
 خوزستانشوشتردبیرستان دوره اول پسرانه سمارشته صنایع دستی با زیرگروه تولیدات چرمی دست دوز و پایه هشتم2زینب درویشی اصل دانلود دانلود
 خوزستانشوشتردبیرستان دوره اول پسرانه سمارشته امور باغی با زیرگروه آموزش پرورش گل در فضای مپایه هفتم4عماد مرادی دانلود دانلود
 خوزستانشوشتردبیرستان دوره اول پسرانه سمارشته امور باغی با زیرگروه آموزش پرورش گل در فضای مپایه هشتم4عماد مرادی دانلود دانلود
 خوزستانشوشتردبیرستان دوره اول پسرانه سمارشته فناوری اطلاعات بازیرگروه آموزش الکترونیکی آموپایه هفتم4زینب درویشی اصل دانلود دانلود
 خوزستانماهشهردبستان و پیش دبستانی دخترانه سمازبان انگلیسی پیش دبستان5آزاده عبادی دانلود دانلود
 خوزستانماهشهردبستان و پیش دبستانی دخترانه سمازبان انگلیسی پایه چهارم5آزاده عبادی دانلود دانلود
 خوزستانماهشهردبستان و پیش دبستانی دخترانه سماسفره آرایی و آموزش مهارت های زندگیپیش دبستان3نادیا حلیوی زاده دانلود دانلود
 خوزستانماهشهردبستان و پیش دبستانی دخترانه سماسفره آرایی و آموزش مهارت های زندگیپایه چهارم3نادیا حلیوی زاده دانلود دانلود

استان: زنجان

 زنجانابهردبیرستان دوره اول دخترانه سمانقاشی روی پارچه و سفالپایه هفتم2کارشناس هنر دانلود دانلود
 زنجانابهردبستان دخترانه سماصنایع دستیپایه چهارم1زهرا حسنی دانلود دانلود
 زنجانابهردبستان دخترانه سماصنایع دستیپنجم ابتدایی1زهرا حسنی دانلود دانلود
 زنجانابهردبستان دخترانه سماهنرهای دستیششم ابتدایی2زهرا حسنی دانلود دانلود
 زنجانابهردبیرستان دوره اول پسرانه سماآموزش آفیسپایه هفتم2سعیده جلیلی دانلود دانلود
 زنجانابهردبیرستان دوره اول پسرانه سمارایانه کار درجه 1و2پایه هشتم2سعیده جلیلی دانلود دانلود
 زنجانابهردبیرستان دوره اول پسرانه سمابرنامه نویسی بازی های رایانه ایپایه نهم2سعیده جلیلی دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماکارگاه خلاقپنجم ابتدایی1 پروین گنج خانلو دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماکارگاه خلاقپنجم ابتدایی1 پروین گنج خانلو دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماکارگاه خلاقسوم ابتدایی1 پروین گنج خانلو دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماکارگاه خلاقاول ابتدایی1 پروین گنج خانلو دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماکارگاه خلاقاول ابتدایی1 پروین گنج خانلو دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماکارگاه خلاقاول ابتدایی1 پروین گنج خانلو دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماکارگاه خلاقاول ابتدایی1 پروین گنج خانلو دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماکارگاه خلاقپایه چهارم1 پروین گنج خانلو دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماکارگاه خلاقدوم ابتدایی1 پروین گنج خانلو دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماکارگاه خلاقدوم ابتدایی1 پروین گنج خانلو دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماکارگاه خلاقپنجم ابتدایی1پروین گنج خانلو دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماکارگاه خلاقاول ابتدایی1پروین گنج خانلو دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماکارگاه خلاقدوم ابتدایی1پروین گنج خانلو دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماکارگاه خلاقسوم ابتدایی1پروین گنج خانلو دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماکارگاه خلاقپایه چهارم1پروین گنج خانلو دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماکارگاه خلاقپنجم ابتدایی2پروین گنج خانلو دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماعروسک سازیاول ابتدایی1 پروین گنج خانلو دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماعروسک سازیپایه چهارم1 پروین گنج خانلو دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماعروسک سازیسوم ابتدایی1 پروین گنج خانلو دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماجعبه های تزئینی و کاربردی(کارتوناژ)پایه چهارم1 پروین گنج خانلو دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماجعبه های تزئینی و کاربردی(کارتوناژ)پنجم ابتدایی1 پروین گنج خانلو دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماخوشنویسی مقدماتیدوم ابتدایی14فرزانه شمدانی دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماخوشنویسی مقدماتیسوم ابتدایی14فرزانه شمدانی دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماخوشنویسی مقدماتیپایه چهارم14فرزانه شمدانی دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماخوشنویسی مقدماتیپایه چهارم14فرزانه شمدانی دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماخوشنویسی مقدماتیپنجم ابتدایی14فرزانه شمدانی دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان دخترانه سماخوشنویسی مقدماتیششم ابتدایی14فرزانه شمدانی دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان پسرانه سماخوشنويسي مقدماتيپنجم ابتدایی1فاطمه محبوبي اصل دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبستان پسرانه سماطراح و نقاش سياه قلم كارپنجم ابتدایی1حسن شامي دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبیرستان دوره دوم پسرانه سماتعمیر موبایلیازدهم2پیری دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبیرستان دوره دوم پسرانه سماتعمیر موبایلدوازدهم2پیری دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبیرستان دوره دوم پسرانه سماتعمیر موبایلپایه دهم2پیری دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبیرستان دوره اول دخترانه سماساخت زیور آلاتپایه هفتم75مینا میرلو دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبیرستان دوره اول دخترانه سمانقاشی روی پارچهپایه نهم75فریبا اوصانلو دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبیرستان دوره اول دخترانه سماسفره آراییپایه هشتم75رویا نبی لو دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبیرستان دوره دوم دخترانه سماعکاسیپایه دهم2رعنا توانا دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبیرستان دوره دوم دخترانه سماطراحی و دکوراسیون داخلیپایه دهم2میترا حاجی علی عسگری دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبیرستان دوره دوم دخترانه سماسفره آرایی مجالسپایه دهم2زینب نبی لو دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا13-آموزش مقدماتی روباتیکپایه هفتم2معین کیان پور دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا14-سیم پیچی الکتریکی پایه هشتم2بهرام یادگاری دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبیرستان دوره اول پسرانه سمـا15-تعمیر موبایل پایه هشتم2پیری دانلود دانلود

استان: سمنان

 سمنانگرمساردبستان پسرانه سما ایوانکیمهارت پژوهشيپایه چهارم1الهه احمدی ارس دانلود دانلود
 سمنانگرمساردبستان پسرانه سمانقاشی و سفالگریدوم ابتدایی1طیبه کاتبی-الهه احمدی ارس دانلود دانلود

استان: فارس

 فارسآباده دبستان پسرانه سما سازنده زیور آلات سفالیپنجم ابتدایی2سمیه حیدری دانلود دانلود
 فارسآباده دبستان پسرانه سما آموزش عمومی کشاورزیپایه چهارم2رحیمی دانلود دانلود
 فارسآباده هنرستان دخترانه سمامنبت کار درجه 1و2پایه دهم2ژیلا نظری دانلود دانلود
 فارسآباده هنرستان دخترانه سماسازنده تولیدات چرمی دست دوزیازدهم2الهه فرخی دانلود دانلود
 فارسآباده دبیرستان دوره دوم دخترانه سماخوشنویسی باخودکار به شیوه خط نستعلیقیازدهم2راحله حیدرپناه دانلود دانلود
 فارسآباده دبیرستان دوره دوم دخترانه سماسازنده تولیدات چرمی دست دوزیازدهم2الهه فرخی دانلود دانلود
 فارسآباده دبیرستان دوره دوم دخترانه سمامنبت کار درجه 1 و 2دوازدهم2ژیلا نظری دانلود دانلود
 فارسآباده دبستان دخترانه سماسازنده تولیدات چرمی دست دوزپایه چهارم2مریم حسین جان دانلود دانلود
 فارسآباده دبستان دخترانه سماسازنده زیور آلات سفالیششم ابتدایی2 وحیدی دانلود دانلود
 فارسآباده دبستان دخترانه سماخوشنویسی مقدماتیپایه چهارم2مریم حسین جان دانلود دانلود
 فارسآباده دبستان دخترانه سماکشت گل وگیاهششم ابتدایی2 وحیدی دانلود دانلود
 فارسآباده دبیرستان دوره اول دخترانه سمامنبت کار با چاقو روی چوبپایه هفتم2الهه نظری دانلود دانلود
 فارسآباده دبیرستان دوره اول دخترانه سمارایانه کار درجه 1و2پایه نهم2مهسا مسعودی دانلود دانلود
 فارسآباده دبیرستان دوره اول دخترانه سمارایانه کار درجه 1و2پایه هفتم2مهسا مسعودی دانلود دانلود
 فارساقليددبیرستان دوره اول دخترانه سماآموزش و پرورش گیاهان آپارتمانیپایه هفتم2فاطمه نعمت الهی دانلود دانلود
 فارسشيرازدبستان پسرانه سما خلاقیت در درس علومپنجم ابتدایی3مرجان موسوی دانلود دانلود
 فارسشيرازدبستان پسرانه سما اخبار صبحگاهی کلاس ششمششم ابتدایی1خدیجه غلامی دانلود دانلود
 فارسشيرازدبستان پسرانه سما اخبار صبحگاهی کلاس ششمسوم ابتدایی1نجمه شهربابکی دانلود دانلود
 فارسشيرازدبیرستان دوره دوم پسرانه سماکار برروی شبکه سخت افزار و نرم افزاریازدهم4محسن عجم دانلود دانلود
 فارسشيرازدبیرستان دوره اول دخترانه سماخشک کردن میوهپایه هفتم2زیبا نیک‌رأی دانلود دانلود
 فارسفسادبیرستان دوره اول دخترانه سماسازنده وسایل و جعبه های تزئینیپایه هفتم4محدثه محبی زاده دانلود دانلود
 فارسلاردبیرستان دوره اول دخترانه سمانقطه کوبی پایه نهم2 زهرا طارمی زاده دانلود دانلود
 فارسلاردبیرستان دوره اول دخترانه سماآیینه کاریپایه هشتم3زهرا طارمی زاده دانلود دانلود
 فارسلاردبیرستان دوره اول دخترانه سماساخت ابا ژ ور چوبیپایه نهم2زهرا طا رمی زاده دانلود دانلود
 فارسلاردبیرستان دوره اول دخترانه سماپادری با کامواپایه هفتم2زهرا طارمی زاده دانلود دانلود
 فارسلاردبیرستان دوره اول دخترانه سمانقاشی روی شیشه(ویترای)پایه هفتم2زهرا طارمی زاده دانلود دانلود
 فارسلاردبیرستان دوره اول دخترانه سمامرواریدبافیپایه هشتم2الهه خاوند دانلود دانلود
 فارسلاردبیرستان دوره اول دخترانه سماکاربانمدپایه نهم2الهه خاوند دانلود دانلود
 فارسلاردبیرستان دوره اول دخترانه سماکاربانمدپایه هفتم2مریم طا هری فرد دانلود دانلود
 فارسلاردبیرستان دوره اول دخترانه سمامهارتicdl مقدماتیپایه هشتم2فاطمه طارمی زاده دانلود دانلود
 فارسلاردبیرستان دوره اول دخترانه سمابافتنی باکامواپایه نهم2اطهر سرگران دانلود دانلود
 فارسلاردبیرستان دوره اول دخترانه سماکارباچرمپایه هشتم2الهه خاوند دانلود دانلود
 فارسلاردبیرستان دوره اول دخترانه سمانمد کاری پایه هفتم پایه هفتم2مریم طا هری فرد دانلود دانلود
 فارسلامرددبستان پسرانه سمامهارت آموزش زندگیاول ابتدایی1محمدعلی صابری دانلود دانلود
 فارسلامرددبستان پسرانه سمامهارت خوشنویسیپایه چهارم2محمد دلاویز دانلود دانلود
 فارسمرودشت دبستان دخترانه سمامهارت خیاطیپنجم ابتدایی2فاطمه فلاحی دانلود دانلود
 فارسمرودشت دبستان دخترانه سمامهارت تابلو فرشششم ابتدایی2صدیقه عباسی دانلود دانلود
 فارسمرودشت دبیرستان دوره دوم دخترانه سماخیاطیپایه دهم2فاطمه فلاحی دانلود دانلود
 فارسمرودشت دبیرستان دوره دوم دخترانه سماقالیبافی یازدهم2صدیقه عباسی دانلود دانلود
 فارسمرودشت دبیرستان دوره اول دخترانه سماخیاطیپایه نهم2فاطمه فلاحی دانلود دانلود
 فارسمرودشت دبیرستان دوره اول دخترانه سماقالیبافیپایه نهم2صدیقه عباسی دانلود دانلود

استان: قزوین

 قزوینتاكستان دبستان پسرانه سما کلاس موسیقی برای نوآموزان پیش دبستانیپیش دبستان1پریدخت اسلامی دانلود دانلود
 قزوینتاكستان دبیرستان دوره اول دخترانه سماسازنده زیورآلات سفالیپایه هفتم2 رویا رحمتی دانلود دانلود
 قزوینتاكستان دبیرستان دوره اول دخترانه سماسازنده وسایل و جعبه های تزئینی و کاربردی (کارتوناژپایه هشتم2مریم رحمانی دانلود دانلود
 قزوینتاكستان دبیرستان دوره اول دخترانه سمانقاش شیشه های تزئینیپایه نهم2خانم رویا رحمتی دانلود دانلود
 قزوینتاكستان دبستان پسرانه سما کلاس موسیقی برای پایه اولاول ابتدایی30پریدخت اسلامی دانلود دانلود

استان: كردستان

 كردستانسنندج دبیرستان دوره دوم پسرانه سما بازیگر تئاتریازدهم2حمید ادیب نژاد دانلود دانلود
 كردستانسنندج دبیرستان دوره اول دخترانه سمارشته طراحی دوخت/طراح و خیاط لباس _دوزنده کیف پارچهپایه هفتم2دلنیا کریمیان-لیسانس طراحی دوخت دانلود دانلود
 كردستانسنندج دبیرستان دوره اول دخترانه سمارشته طراحی دوخت/طراح و خیاط لباس _دوزنده کیف پارچهپایه هشتم2دلنیا کریمیان-لیسانس طراحی دوخت دانلود دانلود
 كردستانسنندج دبیرستان دوره اول دخترانه سمارشته طراحی دوخت/طراح و خیاط لباس _دوزنده کیف پارچهپایه نهم2دلنیا کریمیان-لیسانس طراحی دوخت دانلود دانلود
 كردستانسنندج دبستان دخترانه سماهنرهای دستیپنجم ابتدایی1 شیوا مجیدی دانلود دانلود
 كردستانسنندج دبستان دخترانه سماهنرهای دستیپنجم ابتدایی1 شیوا مجیدی دانلود دانلود
 كردستانسنندج دبستان دخترانه سماهنرهای دستیپایه چهارم1 شیوا مجیدی دانلود دانلود
 كردستانسنندج دبستان دخترانه سماهنرهای دستیسوم ابتدایی1 شیوا مجیدی دانلود دانلود
 كردستانسنندج دبستان دخترانه سماهنرهای دستیدوم ابتدایی1 شیوا مجیدی دانلود دانلود
 كردستانسنندج دبستان دخترانه سماهنرهای دستیاول ابتدایی1 شیوا مجیدی دانلود دانلود
 كردستانسنندج دبستان پسرانه سماهنرهای تجسمیششم ابتدایی14گلاله ولیدی پاک دانلود دانلود
 كردستانسنندج دبیرستان دوره اول پسرانه سما آموزش رباتیکپایه هفتم2 بهرامی دانلود دانلود

استان: كرمان

 كرمانكرمان دبستان پسرانه سما طراحی و دوختسوم ابتدایی1حمیده ایرانمنش - عفت شاهمرادی - مطهره یزدی زاده دانلود دانلود
 كرمانكرمان دبستان پسرانه سما فناوری و اطلاعاتپایه چهارم1طوبی کریم قاسمی-مهدیه زندی-اکرم موسوی دانلود دانلود
 كرمانكرمان دبستان پسرانه سما خوشنویسیاول ابتدایی1اسما آرمونتن-شیوا داریوشی-سحر رضاخانی دانلود دانلود
 كرمانكرمان دبستان پسرانه سما خوشنویسیدوم ابتدایی1اسما آرمونتن دانلود دانلود
 كرمانكرمان دبستان دخترانه سماساخت تولیدات چرمی دست دوز سوم ابتدایی1نجمه حاجی زاده و مبینا جاوید دانلود دانلود
 كرمانكرمان دبستان دخترانه سمامعرق کاری با چوبپایه چهارم1محدثه حسنی سعدی دانلود دانلود
 كرمانكرمان دبستان دخترانه سماخوشنویسی سوم ابتدایی1مهلا مسجدی دانلود دانلود
 كرمانكرمان دبستان دخترانه سماآموزش مهارتهای هفت گانه icdlپایه چهارم1زهرا علیزاده دانلود دانلود
 كرمانكرمان دبیرستان دوره اول پسرانه سما کارباچوبپایه هفتم2حمیدرضارحیمی شستان دانلود دانلود
 كرمانكرمان دبیرستان دوره اول پسرانه سما کارباچرمپایه هفتم2حمیدرضارحیمی شستان دانلود دانلود
 كرمانكرمان دبیرستان دوره اول دخترانه سما آموزش خیاطی مقدماتیپایه هفتم1فروغ کاظمی زاده دانلود دانلود
 كرمانكرمان دبیرستان دوره اول دخترانه سما آموزش خیاطی مقدماتیپایه هشتم1فروغ کاظمی زاده دانلود دانلود
 كرمانكرمان دبیرستان دوره اول دخترانه سما آموزش خیاطی مقدماتیپایه نهم1فروغ کاظمی زاده دانلود دانلود
 كرمانكرمان دبستان دخترانه سماساخت پادری پوم پوم پنجم ابتدایی1فاطمه سعید دانلود دانلود

استان: كرمانشاه

 كرمانشاهكرمانشاه دبستان دخترانه سما 1آموزش و پرورش سبزی و صیفی به روش هیدرو پونیکششم ابتدایی3تیموری - سید معصومی دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبستان دخترانه سما 2رایانه کار درجه 1 و 2پیش دبستان1 آزمونگر ارشاد دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبستان دخترانه سما 2رایانه کار درجه 1 و 2اول ابتدایی1 آزمونگر ارشاد دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبستان دخترانه سما 2رایانه کار درجه 1 و 2دوم ابتدایی1 آزمونگر ارشاد دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبستان دخترانه سما 2رایانه کار درجه 1 و 2سوم ابتدایی1 آزمونگر ارشاد دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبستان دخترانه سما 2رایانه کار درجه 1 و 2پایه چهارم1 آزمونگر ارشاد دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبستان دخترانه سما 1نقاشی روی سفالدوم ابتدایی3مریم محمدی دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبستان دخترانه سما 1نقاشی روی شیشهپنجم ابتدایی3مریم محمدی دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبستان دخترانه سما 1عکاسی عمومی(آنالوگ)ششم ابتدایی3فاطمه بیگلری دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبستان دخترانه سما 1عروسک دوزیپنجم ابتدایی3مریم محمدی دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبیرستان دوره دوم دخترانه سماکاربرد رایانه ICDL1,2یازدهم2شیوا پیرایش دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبیرستان دوره دوم دخترانه سماکاربرد رایانه ICDL1,2پایه دهم3شیوا پیرایش دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبیرستان دوره دوم دخترانه سمادوره عکاسیپایه دهم1آذر باباجانی دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبیرستان دوره دوم دخترانه سمادوره عکاسییازدهم3محمد معین مساحی دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبیرستان دوره دوم پسرانه سمارایانه کار درجه 2پایه دهم4اهورا جعفری دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبیرستان دوره دوم پسرانه سمارایانه کار درجه 1یازدهم4اهورا جعفری دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبیرستان دوره اول پسرانه سماآموزش آفیس پایه هفتم2مجید پامی دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبیرستان دوره اول پسرانه سماعکاسی عمومی آنالوگ پایه نهم2مجید پاکراه دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبیرستان دوره اول پسرانه سمامهارتهای عمومی برنامه نویسی پایه نهم2عابدین محمودی دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبیرستان دوره اول پسرانه سماگرافیک پایه هشتم6مجید پامی دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبیرستان دوره اول پسرانه سماعکاسی دیجیتالپایه هشتم2مجید پاکراه دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبستان دخترانه سما 1کمک های اولیهششم ابتدایی3کریمی -جواد الماسی دانلود دانلود

استان: كهگيلويه وبويراحمد

 كهگيلويه وبويراحمدكهگيلويه دبستان دخترانه سمارشته صنایع دستیپنجم ابتدایی1زینب جقتایی دانلود دانلود
 كهگيلويه وبويراحمدكهگيلويه دبستان دخترانه سمارشته صنایع دستیپنجم ابتدایی1زینب جقتایی دانلود دانلود
 كهگيلويه وبويراحمدكهگيلويه دبستان دخترانه سمارشته صنایع دستیاول ابتدایی1لیلاجمشیدی فر دانلود دانلود
 كهگيلويه وبويراحمدكهگيلويه دبستان دخترانه سماهنرهای دستیسوم ابتدایی1نیلوفرهمت خواه دانلود دانلود
 كهگيلويه وبويراحمدكهگيلويه دبستان دخترانه سماهنرهای دستیسوم ابتدایی1نیلوفرهمت خواه دانلود دانلود
 كهگيلويه وبويراحمدكهگيلويه دبیرستان دوره اول دخترانه سماهنرهای دستیپایه هفتم2زینب غلامی سوق دانلود دانلود
 كهگيلويه وبويراحمدكهگيلويه دبیرستان دوره اول دخترانه سماطراحی دوختپایه نهم2زینب غلامی سوق دانلود دانلود
 كهگيلويه وبويراحمدكهگيلويه دبیرستان دوره اول دخترانه سمافناوری اطلاعاتپایه هشتم2زینب غلامی سوق دانلود دانلود
 كهگيلويه وبويراحمدیاسوجدبستان پسرانه سما تراریمسوم ابتدایی1زهراکرمی زاده-السابرکتی دانلود دانلود
 كهگيلويه وبويراحمدیاسوجدبستان پسرانه سما تشریح ماهیاول ابتدایی1مهرانگیز پیکر دانلود دانلود
 كهگيلويه وبويراحمدیاسوجدبستان پسرانه سما سلزه های ماکارونیششم ابتدایی1زهره جهانشاهی-مهرانگیز پیکر-الهام محمدی دانلود دانلود
 كهگيلويه وبويراحمدیاسوجدبیرستان دوره اول دخترانه سما رباتیکپایه هفتم2مرضیه کیانی سروک دانلود دانلود
 كهگيلويه وبويراحمدیاسوجدبستان دخترانه سمابرگزاری کلاسهای خطابه (سخنوری)اول ابتدایی1زهره جهانشاهی دانلود دانلود
 كهگيلويه وبويراحمدیاسوجدبستان دخترانه سمابرگزاری کلاس آشپزیپنجم ابتدایی64فرزانه صابری دانلود دانلود
 كهگيلويه وبويراحمدیاسوجدبستان دخترانه سماآموزش زبان انگلیسیاول ابتدایی30معصومه اسکندری دانلود دانلود
 كهگيلويه وبويراحمدیاسوجدبستان دخترانه سماآموزش مهارت رباتیکپایه چهارم21کیانی دانلود دانلود
 كهگيلويه وبويراحمدیاسوجدبستان پسرانه سما پرورش گیاهان آپارتمانیپیش دبستان1زهراکرمی زاده-السابرکتی دانلود دانلود
 كهگيلويه وبويراحمدیاسوجدبستان پسرانه سما نمایشدوم ابتدایی1زهراکرمی زاده دانلود دانلود
 كهگيلويه وبويراحمدیاسوجدبستان پسرانه سما کلاسهای آفیسششم ابتدایی1سعادت رسام-سمانه صیادی دانلود دانلود
 كهگيلويه وبويراحمدیاسوجدبستان پسرانه سما نقشه کشیششم ابتدایی1سعادت رسام-سمانه صیادی دانلود دانلود
 كهگيلويه وبويراحمدیاسوجدبستان پسرانه سما سفالگریدوم ابتدایی1زهراکرمی زاده-السابرکتی دانلود دانلود
 كهگيلويه وبويراحمدیاسوجدبستان پسرانه سما نقاشی بارنگ روغن وآبرنگسوم ابتدایی1زهراکرمی زاده-السابرکتی دانلود دانلود
 كهگيلويه وبويراحمدیاسوجدبستان پسرانه سما مهارت در ریاضی وحل مسئلهششم ابتدایی5سعادت رسام-سمانه صیادی دانلود دانلود
 كهگيلويه وبويراحمدیاسوجدبیرستان دوره اول دخترانه سما آموزش آشپزیپایه هشتم2افروز فتحی دانلود دانلود
 كهگيلويه وبويراحمدیاسوجدبیرستان دوره اول دخترانه سما پرورش گل و گیاه پایه هفتم1افروز فتحی و نرگس مختاری دانلود دانلود
 كهگيلويه وبويراحمدیاسوجدبستان پسرانه سما بازارچهپیش دبستان0مهرانگیز پیکر دانلود دانلود
 كهگيلويه وبويراحمدیاسوجدبستان دخترانه سمابرگزاری کلاس چرم دوزیپنجم ابتدایی12محبوبه موسوی دانلود دانلود

استان: گلستان

 گلستانآزادشهردبیرستان دوره دوم دخترانه سماهنرهای دستیپایه دهم2ندا سلطانعلی دانلود دانلود
 گلستانآزادشهردبیرستان دوره دوم دخترانه سماهنرهای دستیپایه دهم2ندا سلطانعلی دانلود دانلود
 گلستانآزادشهردبیرستان دوره دوم دخترانه سماهنرهای دستیپایه دهم2ندا سلطانعلی دانلود دانلود
 گلستانآزادشهردبیرستان دوره دوم دخترانه سماهنرهای دستییازدهم2ندا سلطانعلی دانلود دانلود
 گلستانآزادشهردبیرستان دوره دوم دخترانه سماهنرهای دستیپایه دهم4آزاده صادقلو دانلود دانلود
 گلستانآزادشهردبیرستان دوره دوم دخترانه سماهنرهای دستیپایه دهم2ندا سلطانعلی دانلود دانلود
 گلستانآزادشهردبیرستان دوره دوم دخترانه سماهنرهای تجسمیپایه دهم2آزاده صادقلو دانلود دانلود
 گلستانآزادشهردبیرستان دوره دوم دخترانه سماصنایع غذایییازدهم2ندا سلطانعلی دانلود دانلود
 گلستانآزادشهردبیرستان دوره دوم دخترانه سماصنایع غذایییازدهم2ندا سلطانعلی دانلود دانلود
 گلستانآزادشهردبیرستان دوره دوم دخترانه سماصنایع غذایییازدهم2ندا سلطانعلی دانلود دانلود
 گلستانآزادشهردبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبدصنایع دستیپایه هشتم4ساراا اسلامی مقدم دانلود دانلود
 گلستانآزادشهردبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبدصنایع دستیپایه هفتم4ساراا اسلامی مقدم دانلود دانلود
 گلستانآزادشهردبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبدصنایع دستیپایه نهم4ساراا اسلامی مقدم دانلود دانلود
 گلستانآزادشهردبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبدصنایع دستیپایه نهم4ساراا اسلامی مقدم دانلود دانلود
 گلستانآزادشهردبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبدهنرهای تجسمیپایه هفتم4سارا اسلامی مقدم دانلود دانلود
 گلستانآزادشهردبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبدهنرهای تجسمیپایه نهم4ساراا اسلامی مقدم دانلود دانلود
 گلستانآزادشهردبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبدصنایع غذاییپایه هشتم2ساراا اسلامی مقدم دانلود دانلود
 گلستانآزادشهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبدصنایع غذایی:هنر آشپزی شامل پخت نان، تهیه دسر،پخت کپایه دهم6آمنه امانی کلته دانلود دانلود
 گلستانآزادشهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما گنبدصنایع غذایی:هنر آشپزی شامل پخت نان، تهیه دسر،پخت کیازدهم6ملیحه محبی دانلود دانلود
 گلستانآزادشهردبیرستان دوره اول دخترانه سما شبه قالیپایه هفتم6مژگان احمدی دانلود دانلود
 گلستانعلي آباددبستان دخترانه سماهنرهای تزیینی گل آراییپایه چهارم4شيما سوخته سرايي دانلود دانلود
 گلستانعلي آباددبیرستان دوره اول دخترانه سما نقاشی شیشهپایه هشتم20شيما سوخته سرايي دانلود دانلود
 گلستانعلي آباددبیرستان دوره دوم دخترانه سماسازنده زیور آلات پایه دهم20سيد فاطمه ميرجمال الدين دانلود دانلود
 گلستانعلي آباددبستان پسرانه سما طراحی ونقاشی سیاه قلمسوم ابتدایی10محدثه مزيدي دانلود دانلود
 گلستانگرگان دبیرستان دوره اول دخترانه سماصنایع دستیپایه هفتم2سارا شاکری دانلود دانلود
 گلستانگرگان دبیرستان دوره اول دخترانه سماهنرهای دستیپایه هفتم2سارا شاکری دانلود دانلود
 گلستانگرگان دبیرستان دوره اول دخترانه سماپرورش قارچپایه هشتم1یوسفی نژاد دانلود دانلود

استان: گیلان

 گیلانآستارادبیرستان دوره اول دخترانه سماچرم دوزیپایه هفتم1مهسا مناف زاده دانلود دانلود
 گیلانآستارادبیرستان دوره اول دخترانه سماچرم دوزیپایه هشتم1مهسا مناف زاده دانلود دانلود
 گیلانآستارادبیرستان دوره اول دخترانه سماجعبه سازیپایه هفتم1مهسا مناف زاده دانلود دانلود
 گیلانبندر انزلي دبستان دخترانه سمارشته صنایع دستی مهارت نقاشی ایرانیپنجم ابتدایی1نسیم صیاددخت دانلود دانلود
 گیلانبندر انزلي دبستان دخترانه سمارشته صنایع دستی مهارت طراحی و نقاشی سیاه قلمششم ابتدایی1نسیم صیاددخت دانلود دانلود
 گیلانبندر انزلي دبستان پسرانه سما آموزش عمومی کشاورزیپایه چهارم1آقای مهندس بدرخجسته دانلود دانلود
 گیلانبندر انزلي دبستان پسرانه سما خوشنویسی مقدماتی (متوسط و خوش)پنجم ابتدایی1صفورا زیبرم دانلود دانلود
 گیلانبندر انزلي دبستان پسرانه سما بازیگر تئاترپنجم ابتدایی1خانم الماسی مربی ارشاد اسلامی دانلود دانلود
 گیلانبندر انزلي دبستان پسرانه سما آموزش الکترونیکیپنجم ابتدایی0زهرا نظری - مهندس پورباقر دانلود دانلود
 گیلانبندر انزلي دبستان پسرانه سما مهارتهای عمومی برنامه نویسیپنجم ابتدایی1زهرا نظری دانلود دانلود
 گیلانبندر انزلي دبستان پسرانه سما لوستر سازیپنجم ابتدایی1مهندس پورباقر دانلود دانلود
 گیلانبندر انزلي دبستان پسرانه سما سازنده اسباب بازی چوبیپنجم ابتدایی0زهرا نظری - آقای جبارزاد دانلود دانلود
 گیلانبندر انزلي دبستان پسرانه سما ساخت سازه های کاغذی پنجم ابتدایی0زهرا نظری دانلود دانلود
 گیلانبندر انزلي دبستان پسرانه سما ساخت سازه های ماکارونی پایه چهارم0زهرا نظری دانلود دانلود
 گیلانبندر انزلي دبستان پسرانه سما آموزش wordپنجم ابتدایی0زهرا نظری دانلود دانلود
 گیلانبندر انزلي دبستان پسرانه سما آموزش powerpointپنجم ابتدایی0زهرا نظری دانلود دانلود
 گیلانبندر انزلي دبستان پسرانه سما آموزش نرم افزار سه بعدی پنجم ابتدایی0زهرا نظری دانلود دانلود
 گیلانبندر انزلي دبستان پسرانه سما تمرین مهارت سخنرانی اول ابتدایی0زهرا نظری دانلود دانلود
 گیلانبندر انزلي دبستان پسرانه سما نقاشی با آبرنگ دوم ابتدایی1صفورا زیبرم دانلود دانلود
 گیلانبندر انزلي دبستان پسرانه سما سفالگری اول ابتدایی1شمسی طلایی زاد دانلود دانلود
 گیلانبندر انزلي دبستان پسرانه سما سفالگری پنجم ابتدایی1زهرا نظری - مهندس پورباقر دانلود دانلود
 گیلانبندر انزلي دبستان پسرانه سما آموزش عکاسی پایه چهارم0زهرا نظری - صفورا زیبرم دانلود دانلود
 گیلانبندر انزلي دبستان پسرانه سما حرکات کششی تقویت عضلات پایه چهارم1نادیا عموپور دانلود دانلود
 گیلانبندر انزلي دبستان پسرانه سما یادگیری معنا دارپایه چهارم1نادیا عموپور دانلود دانلود
 گیلانبندر انزلي دبستان پسرانه سما تدریس فیلم محتوای آموزشی علوم پایه چهارم1نادیا عموپور دانلود دانلود
 گیلانبندر انزلي دبستان پسرانه سما چهار مهارت زبان فارسی پایه چهارم1نادیا عموپور دانلود دانلود
 گیلانبندر انزلي دبستان پسرانه سما جشن رسم الخط قرآن پایه چهارم1نادیا عموپور دانلود دانلود
 گیلانبندر انزلي دبستان پسرانه سما پرورش هوش های چند گانه پایه چهارم1نادیا عموپور دانلود دانلود
 گیلانبندر انزلي دبستان پسرانه سما پرورش هوش های چند گانه پایه چهارم0نادیا عموپور دانلود دانلود
 گیلانبندر انزلي دبستان پسرانه سما پرورش هوش های چند گانه پایه چهارم0نادیا عموپور دانلود دانلود
 گیلانبندر انزلي دبستان پسرانه سما پرورش هوش های چند گانه پایه چهارم0نادیا عموپور دانلود دانلود
 گیلانبندر انزلي دبستان پسرانه سما پرورش هوش های چند گانه پایه چهارم0نادیا عموپور دانلود دانلود
 گیلانبندر انزلي دبستان پسرانه سما تقویت مهارت فضایی پایه چهارم0نادیا عموپور دانلود دانلود
 گیلانبندر انزلي دبستان پسرانه سما تیمم پایه چهارم0نادیا عموپور دانلود دانلود
 گیلانبندر انزلي دبستان پسرانه سما نقاشی و موسیقی پایه چهارم0نادیا عموپور دانلود دانلود
 گیلانبندر انزلي دبستان دخترانه سمارشته صنایع دستی مهارت مشاغل خانگیسوم ابتدایی1سیده زهرا بدری _ کبری قربانی دانلود دانلود
 گیلانبندر انزلي دبستان پسرانه سما رباتیکدوم ابتدایی1زهرا نظری دانلود دانلود
 گیلانرشت دبیرستان دوره اول دخترانه سما خوشنویسیپایه هشتم2سمیرا علیدوست دانلود دانلود
 گیلانرشت دبیرستان دوره اول دخترانه سما نقاشیپایه نهم2سمیرا علیدوست دانلود دانلود
 گیلانرشت دبیرستان دوره دوم دخترانه سمابرگزاری کلاس های میوه آرایی و سبزی آرایییازدهم4مجبوبه رهنمای مشتاق دانلود دانلود
 گیلانرشت دبیرستان دوره دوم دخترانه سمابرگزاری دوره مهارت های عمومی برنامه نویسیپایه دهم4لیلا لقمانی خرطومی دانلود دانلود
 گیلانرشت دبستان دخترانه سماآموزش زبان انگلیسیاول ابتدایی1پریچهر زارع - شبنم ثقتی دانلود دانلود
 گیلانرشت دبستان دخترانه سماآموزش نقاشی و طراحی سوم ابتدایی2راحله پورقربانی دانلود دانلود
 گیلانرشت دبیرستان دوره اول پسرانه سما مبانی کامپیوتروبرنامه نویسی جهت پایه هشتم و نهمپایه هشتم4عاطفه مینویی دانلود دانلود
 گیلانرشت دبیرستان دوره اول پسرانه سما مبانی کامپیوتروبرنامه نویسی جهت پایه هشتم و نهمپایه نهم4عاطفه مینویی دانلود دانلود
 گیلانرشت دبیرستان دوره اول پسرانه سما رباتیک و مبانی برق جهت پایه هفتم،هشتم و نهمپایه هفتم4علی ندافیان دانلود دانلود
 گیلانرشت دبیرستان دوره اول پسرانه سما رباتیک و مبانی برق جهت پایه هفتم،هشتم و نهمپایه هشتم4علی ندافیان دانلود دانلود
 گیلانرشت دبیرستان دوره اول پسرانه سما رباتیک و مبانی برق جهت پایه هفتم،هشتم و نهمپایه نهم4علی ندافیان دانلود دانلود
 گیلانرشت دبستان پسرانه سما پایه اول:آموزش مهارت های زندگی (بستن بند کفش و...)اول ابتدایی45شهره نیک سرشت-کافیه امینی- راحله هودنه- سمیه رحمت دانلود دانلود
 گیلانرشت دبستان پسرانه سما پایه دوم :سفالگری بدون چرخدوم ابتدایی45زهرا ظفری-رقیه دهقانی- نرجس خاتون نعمتی- مریم رفیعی دانلود دانلود
 گیلانرشت دبستان پسرانه سما پایه سوم :بافتن زیر اندازسوم ابتدایی45مهیلا رضایی-سمیه تیغ نورد-طاهره صائمی-فاطمه فلاح آبادی دانلود دانلود
 گیلانرشت دبستان پسرانه سما پایه چهارم : ساخت انواع مدارهای الکتریکیپایه چهارم45مهرناز رجبی-زهرا سلیمانی-فلاح میرمودب پور-فیروزه نجاری دانلود دانلود
 گیلانرشت دبستان پسرانه سما پایه پنجم: آموزش کمک های اولیهپنجم ابتدایی45سیده سودابه فاضلی-حوره مظفری-مینا هادی پور-مینا رونقی دانلود دانلود
 گیلانرشت دبستان پسرانه سما پایه ششم:آشنایی با مدار ساده الکتریکی و ابزارآنششم ابتدایی45خدیجه قنبرپور-زهرا کاظمی-زهره صفری-فروغ نجاری دانلود دانلود
 گیلانلاهيجانپیش دبستانی و دبستان دخترانه سماآموزش وپرورش سبزی درمزرعه دبستان -اول ابتدایی1شیرین زاهدی نیا دانلود دانلود
 گیلانلاهيجانپیش دبستانی و دبستان دخترانه سماپرورش گل در فضای آزاد وباغچه دبستان اول ابتدایی1شیرین زاهدی نیا دانلود دانلود
 گیلانلاهيجانپیش دبستانی و دبستان دخترانه سماکلاس بازیگری ششم ابتدایی1فاطمه علی پرست دانلود دانلود
 گیلانلاهيجانپیش دبستانی و دبستان دخترانه سمانقاشی رنگ وروغن پنجم ابتدایی1سعیدی، چایکار دانلود دانلود
 گیلانلاهيجانپیش دبستانی و دبستان دخترانه سمادوخت وسایل کاربردی با نمداز صنایع دستی پنجم ابتدایی1سعیدی دانلود دانلود
 گیلانلاهيجانپیش دبستانی و دبستان دخترانه سماساخت وسایل وجعبه هایی تزیینی وکاربردی پایه چهارم1شیوا چایکار دانلود دانلود
 گیلانلاهيجانپیش دبستانی و دبستان دخترانه سماساخت وسایل کاربردی با مواد بازیافت دوم ابتدایی1شیوا چایکار-سارا سپهری دانلود دانلود
 گیلانلاهيجاندبیرستان دوره اول دخترانه سما1-آموزش و پرورش گیاهان آپارتمانی2-اموزش تراریومپایه هشتم5 طناز فلاح کاظمی دانلود دانلود
 گیلانلاهيجاندبیرستان دوره اول دخترانه سما1-آموزش و پرورش گیاهان آپارتمانی2-اموزش تراریوم 6طناز فلاح کاظمی دانلود دانلود
 گیلانلاهيجاندبیرستان دوره اول دخترانه سما1-آموزش و پرورش گیاهان آپارتمانی2-اموزش تراریومپایه هشتم2طناز فلاح کاضمی دانلود دانلود
 گیلانلاهيجاندبیرستان دوره دوم پسرانه سمادوره آموزشی مهارت های چند گانه کامپیوتر icdl1 , 2یازدهم120اللهیار نخعی دانلود دانلود
 گیلانلاهيجاندبیرستان دوره دوم پسرانه سمادوره آموزش سخت افزار کامپیوتر و لپ تاپیازدهم80اللهیار نخعی دانلود دانلود
 گیلانلاهيجاندبیرستان دوره دوم دخترانه سماآموزش نمد دوزی (انواع کیف وساک و....)یازدهم2سارا محرمی دانلود دانلود
 گیلانلاهيجاندبیرستان دوره دوم دخترانه سماآموزش نمد دوزی (انواع کیف وساک و....)پایه دهم2سارا محرمی دانلود دانلود

استان: لرستان

 لرستانبروجرددبیرستان دوره دوم پسرانه سماآموزش مکانیک خودروپایه دهم4مهدی زارع دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبیرستان دوره اول پسرانه سما آموزش برق ساختمانپایه هفتم6اردشیر ضیایی دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان دخترانه سمازیر گروه هنر های دستی: آموزش مهارت گل ارایی گیاهاناول ابتدایی1مریم رضایی دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان دخترانه سمازیر گروه هنر های تجسمی: آموزش مهارت خوشنویسی مقدمدوم ابتدایی1مریم رضایی دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان دخترانه سمازیر گروه رشته طراحی و دوخت : آموزش مهارت عروسک ساسوم ابتدایی1مریم رضایی دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان دخترانه سمازیر گروه هنر های تجسمی: آموزش مهارت نقاشی شیشه هپایه چهارم1مریم رضایی دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان دخترانه سمازیر گروه هنر های تجسمی: آموزش مهارت نقاش رنگ و روغپنجم ابتدایی1مریم رضایی دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان دخترانه سمازیرگروه رشته فناوری اطلاعات: آموزش مهارت آفیس – راششم ابتدایی1شهره گل پرور دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبیرستان دوره اول دخترانه سما چرمی دست سازپایه نهم6گودرزی دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبیرستان دوره اول دخترانه سما خوشنویسیپایه هشتم2رضوان کرمی دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبیرستان دوره اول دخترانه سما کاموابافیپایه نهم2رضوان کرمی دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان پسرانه سمارایانهپایه چهارم6مجید چگنی ، پرستو نصیری دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان پسرانه سمارایانهپنجم ابتدایی6مجید چگنی ، پرستو نصیری دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان پسرانه سمارایانهششم ابتدایی6مجید چگنی ، پرستو نصیری دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان پسرانه سمازبان انگلیسیاول ابتدایی9لیلا ولیپوری ، نگاره وهاب زاده ، سعیده ترابی گودرزی دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان پسرانه سمازبان انگلیسیدوم ابتدایی9لیلا ولیپوری ، نگاره وهاب زاده ، سعیده ترابی گودرزی دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان پسرانه سمازبان انگلیسیسوم ابتدایی9لیلا ولیپوری ، نگاره وهاب زاده ، سعیده ترابی گودرزی دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان پسرانه سمازبان انگلیسیپایه چهارم9لیلا ولیپوری ، نگاره وهاب زاده ، سعیده ترابی گودرزی دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان پسرانه سمازبان انگلیسیپنجم ابتدایی9لیلا ولیپوری ، نگاره وهاب زاده ، سعیده ترابی گودرزی دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان پسرانه سمازبان انگلیسیششم ابتدایی9لیلا ولیپوری ، نگاره وهاب زاده ، سعیده ترابی گودرزی دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان پسرانه سماژیمناستیکاول ابتدایی7سیمین دخت بوجارزاده دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان پسرانه سماژیمناستیکدوم ابتدایی7سیمین دخت بوجارزاده دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان پسرانه سماژیمناستیکسوم ابتدایی7سیمین دخت بوجارزاده دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان پسرانه سماخط تحریریسوم ابتدایی6سید علیرضا شریعتمداری دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان پسرانه سماخط تحریریپایه چهارم3سید علیرضا شریعتمداری دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان پسرانه سماخط تحریریپنجم ابتدایی3سید علیرضا شریعتمداری دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان پسرانه سماخط تحریریششم ابتدایی3سید علیرضا شریعتمداری دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان پسرانه سماسفالگریپیش دبستان8آزاده پورعبداله دانلود دانلود
 لرستانخرم آباددبیرستان دوره دوم پسرانه سمابرق کار ساختمان درجه 1پایه دهم2علی حسنوندیان دانلود دانلود
 لرستانخرم آباددبستان پسرانه سما(سفالگری(دست ورزی)پایه چهارم1آسیه پورزرین دانلود دانلود
 لرستانخرم آباددبیرستان دوره اول پسرانه سما برق کشی ساختمان درجه 2پایه هشتم2علی حسنوندیان دانلود دانلود
 لرستانخرم آباددبیرستان دوره دوم دخترانه سمانقاشیه شیشه و سفال پایه دهم2مریم نورمحمدی دانلود دانلود
 لرستانخرم آباددبیرستان دوره اول دخترانه سما خوشنویسی با خودکار و نستعلیق پایه هفتم2مریم نور محمدی دانلود دانلود
 لرستانخرم آباددبیرستان دوره اول دخترانه سما طراحی و نقاشی سیاه قلم پایه هفتم2مریم نورمحمدی دانلود دانلود
 لرستانخرم آباددبیرستان دوره اول دخترانه سما نقاشی شبشه و سفال پایه هشتم2مریم نورمحمدی دانلود دانلود
 لرستانخرم آباددبیرستان دوره اول دخترانه سما نقاشی شبشه و سفال پایه هشتم2مریم نورمحمدی دانلود دانلود
 لرستانخرم آباددبیرستان دوره اول دخترانه سما تذهیب کار و تشعیر کار پایه هشتم2مریم نورمحمدی دانلود دانلود
 لرستانخرم آباددبستان دخترانه سماآموزش مهارت خودیاری ( پایه اول و دوم ابتدایی)اول ابتدایی1سحر توکلی دانلود دانلود
 لرستانخرم آباددبستان دخترانه سماآموزش مهارت خودیاری ( پایه اول و دوم ابتدایی)دوم ابتدایی1سحر توکلی دانلود دانلود
 لرستانخرم آباددبستان دخترانه سماآموزش موسیقی پایه (پایه سوم -چهارم -پنجم)سوم ابتدایی1بهزاد پاکدل دانلود دانلود
 لرستانخرم آباددبستان دخترانه سماآموزش موسیقی پایه (پایه سوم -چهارم -پنجم)پایه چهارم1بهزاد پاکدل دانلود دانلود
 لرستانخرم آباددبستان دخترانه سماآموزش موسیقی پایه (پایه سوم -چهارم -پنجم)پنجم ابتدایی1بهزاد پاکدل دانلود دانلود
 لرستانخرم آباددبستان دخترانه سمایادگیری انواع دوخت، ساخت عروسکهای نمایشی،بافتنیششم ابتدایی1سحر توکلی دانلود دانلود

استان: مازندران

 مازندرانبابل دبیرستان دوره دوم دخترانه سماخیاطیپایه دهم2سکینه نقویان دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره اول دخترانه سماراه اندازی کارگاه چرم دوزی و نمد دوزی پایه هفتم2هانیه السادات سید بوذری دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره اول دخترانه سماراه اندازی کارگاه پرورش قارچ پایه نهم2هانیه السادات سید بوذری دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره دوم دخترانه سماسازه های ماکارانییازدهم2مرضیه پورساکت دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره دوم دخترانه سماپرورش گل و کاکتوسیازدهم2مرضیه پورساکت دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره دوم دخترانه سماپرورش سبزییازدهم2مرضیه پورساکت دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبستان دخترانه سمانمد دوزی پنجم ابتدایی45مربی هنر دبستان دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبستان دخترانه سمابافتنی پایه چهارم45فاطمه تهم دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبستان دخترانه سماکار با رنگ گواش و اکرلیک روی بوم (کلاژ .دوخت ودوز پنجم ابتدایی45فاطمه تهم دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبستان دخترانه سماآموزش وپرورش گل آپارتمانی و فضای آزادپایه چهارم45مربی هنر دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبستان دخترانه سماعمل آور میوه وسبزیجات (خشک کردن میوه )سوم ابتدایی45فاطمه تهم دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبستان دخترانه سمامراقبت زیبایی (آرایش مو وگیس بافی)ششم ابتدایی45فاطمه تهم دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره دوم دخترانه سماامور باغداریپایه دهم2مهری هوشیار امیری دانلود دانلود
 مازندرانتنكابن دبیرستان دوره اول دخترانه سما هنرهای تجسمیپایه هشتم2زینب قاسمی دانلود دانلود
 مازندرانتنكابن دبیرستان دوره اول دخترانه سما هنرهای تجسمیپایه هفتم2زینب قاسمی دانلود دانلود
 مازندرانتنكابن دبیرستان دوره دوم دخترانه سماهنرهای تجسمی یازدهم2زینب قاسمی دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان پسرانه سما آموزش کامپیوتر، پایه چهارم2هانیه کریمی دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان پسرانه سماخط تحریری با خودکارپنجم ابتدایی16زینب جوانمردی دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبیرستان دوره اول پسرانه سماشناپایه هشتم3داوود کیا حیرتی دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه سماآموزش کاشت گل و گیاهدوم ابتدایی1مشیری دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه سماآموزش کاشت گل و گیاهششم ابتدایی1مشیری دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه سماآموزش کاشت گل و گیاهپنجم ابتدایی1مشیری دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه سمامهارت کاشی کاریپایه چهارم1مریم سرور دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه سماکامپیوترسوم ابتدایی1هانیه کریمی دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه سماکامپیوترپایه چهارم1هانیه کریمی دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه سماکامپیوترششم ابتدایی1هانیه کریمی دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه سماخوشنویسیسوم ابتدایی1مریم سرور دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه سماخوشنویسیپنجم ابتدایی1مریم سرور دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبیرستان دوره اول پسرانه سمازبان اکسفوردپایه هفتم1داریوش کیا دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبیرستان دوره اول پسرانه سماخلاقیت و نوآوریپایه هفتم1نعیمای دانلود دانلود
 مازندرانساري دبیرستان دوره دوم دخترانه سماسازنده تزئینات کریستالی و زیور آلاتیازدهم2فائزه الیاسی دانلود دانلود
 مازندرانساري دبیرستان دوره دوم دخترانه سمارایانه کاردرجه درجه1 و2پایه دهم2هاجر حمزه دانلود دانلود
 مازندرانقائم شهردبستان پسرانه سما 2زبان تلفیقیپیش دبستان6سید صدیقه هاشمی دانلود