.::   مهارت ورزی در مدارس سما در سال تحصیلی 1397-98 ::.

مهارت ورزی در سال قبل
استانواحدمدرسهعنوان  دوره ی مهارتیپایه تحصیلی ساعات آموزشی در برنامه هفتگیمشخصات مربی دورهسرفصل آموزشیمستندات دوره
          

استان: اردبیل

 اردبیلاردبيل دبیرستان دوره دوم پسرانه سماپرورش گل وگیاهپایه دهم2علی قاسمی دانلود دانلود

استان: اصفهان

 اصفهانشهرضادبیرستان دوره اول دخترانه سما طرح تعالی مدیریت مدرسه 0میمنت کرمانپور دانلود دانلود
 اصفهانشهرضادبیرستان دوره اول دخترانه سما راهنمای تدوین برنامه عمل 0میمنت کرمانپور دانلود دانلود
 اصفهانشهرضادبیرستان دوره اول دخترانه سما سوگندنامه دانش آموزی 0میمنت کرمانپور دانلود دانلود
 اصفهانشهرضادبیرستان دوره اول دخترانه سما سندتحول بنیادین 0میمنت کرمانپور دانلود دانلود
 اصفهانشهرضادبیرستان دوره اول دخترانه سما برنامه درس ملی 0میمنت کرمانپور دانلود دانلود

استان: تهران

 تهرانتهران دبستان دخترانه سما 1نمد دوزی پایه دومدوم ابتدایی1یاسائی و اسد جعفری دانلود دانلود
 تهرانتهران دبستان دخترانه سما 1فعالیت های علمی و خلاقیتیاول ابتدایی1 مدنی و شافعی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبستان دخترانه سما 1مروارید دورزی - شیوه اتو کشی لباسسوم ابتدایی1مشکوری -جعفری دانلود دانلود
 تهرانتهران دبستان دخترانه سما 1سازه های ماکارونیپنجم ابتدایی1غلامحسینی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبستان دخترانه سما 1سازه های ماکارونیششم ابتدایی1غلامحسینی دانلود دانلود
 تهرانتهران دبستان دخترانه سما 1سوزن دوزی روی نمد و ساخت وسایل پایه چهارم1قربانی دانلود دانلود

استان: خراسان رضوی

 خراسان رضویكاشمردبیرستان دوره دوم دخترانه سماکار با رایانهپایه دهم2راضیه سیفی دانلود دانلود
 خراسان رضویكاشمردبیرستان دوره دوم دخترانه سماهنرهای تجسمی 2راضیه سیفی دانلود دانلود
 خراسان رضویكاشمردبستان دخترانه سماپته دوزیپنجم ابتدایی2حلیمه سلیمانی زاده دانلود دانلود
 خراسان رضویكاشمردبستان دخترانه سمانمد دوزیپایه چهارم2فهیمه نجف زاده دانلود دانلود
 خراسان رضویكاشمردبستان دخترانه سمابافتنیششم ابتدایی2مژگان مفتی زوج دانلود دانلود
 خراسان رضویگناباددبیرستان دوره اول دخترانه سماآموزش مهارتهای Icdl و فتوشاپ پایه هفتم3نسیم تقی زاده ، سمانه سعادت دانلود دانلود
 خراسان رضویگناباددبیرستان دوره اول دخترانه سماآموزش مهارتهای Icdl و فتوشاپ پایه هشتم3نسیم تقی زاده ، سمانه سعادت دانلود دانلود

استان: خوزستان

 خوزستاندزفول دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3شیرینی پزییازدهم1لیلا چمگرا دانلود دانلود
 خوزستاندزفول دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سما 3حفظ قرانیازدهم1زهرا کردونی دانلود دانلود
 خوزستاندزفول دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2صنایع غذایی/آموزش آشپزیپایه هشتم4فروغ فرزادپور دانلود دانلود

استان: كردستان

 كردستانسنندج دبستان دخترانه سمانقاشی شیشه های تزیینی(ویترای)ششم ابتدایی1شیوا مجیدی دانلود دانلود
 كردستانسنندج دبستان دخترانه سماسازنده وسایل و جعبه های تزیینی و کاربردی(کارتوناژ)پنجم ابتدایی1شیوا مجیدی دانلود دانلود
 كردستانسنندج دبستان دخترانه سماسازنده عروسک های خمیر چینی و اشیا تزیینیدوم ابتدایی1شیوا مجیدی دانلود دانلود
 كردستانسنندج دبستان دخترانه سماعروسک سازیاول ابتدایی1شیوا مجیدی دانلود دانلود
 كردستانسنندج دبستان دخترانه سمانمد دوزیپایه چهارم1شیوا مجیدی دانلود دانلود
 كردستانسنندج دبستان دخترانه سماگل سازیسوم ابتدایی1شیوا مجیدی دانلود دانلود

استان: كرمان

 كرمانبم دبستان دخترانه سماکارگاه خیاطیپایه چهارم1خانم سلیمه شیرزادی- نگار نصراللهی - لیلا عربی نژاد دانلود دانلود
 كرمانبم دبستان دخترانه سمادرست کردن سالاد الویهپایه چهارم1خانم سلیمه شیرزادی- نگار نصراللهی - لیلا عربی نژاد دانلود دانلود
 كرمانبم دبستان دخترانه سمادرست کردن سالاد الویهپایه چهارم1خانم سلیمه شیرزادی- نگار نصراللهی - لیلا عربی نژاد دانلود دانلود
 كرمانبم دبستان دخترانه سمامارال دوزیپایه چهارم2خانم نگار نصراللهی دانلود دانلود
 كرمانبم دبستان دخترانه سمامارال دوزیپایه چهارم2خانم نگار نصراللهی دانلود دانلود

استان: كرمانشاه

 كرمانشاهكرمانشاه دبستان پسرانه سمامهارت کامپیوتر icdlاول ابتدایی36محمد امین ملکی دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبستان پسرانه سمامهارت کامپیوتر icdlدوم ابتدایی36محمد امین ملکی دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبستان پسرانه سمامهارت کامپیوتر icdlسوم ابتدایی36محمد امین ملکی دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبستان پسرانه سمامهارت کامپیوتر icdlپایه چهارم36محمد امین ملکی دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبستان پسرانه سمامهارت کامپیوتر icdlپنجم ابتدایی36محمد امین ملکی دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبستان پسرانه سمامهارت کامپیوتر icdlششم ابتدایی36محمد امین ملکی دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبیرستان دوره اول پسرانه سماISDL 1پایه هشتم13زهرا ملکی دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبیرستان دوره اول پسرانه سماISDL 1پایه هفتم9زهرا ملکی دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبیرستان دوره اول پسرانه سماwordپایه نهم2مجید پامی دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبیرستان دوره اول پسرانه سماpowerpointپایه نهم2مجید پامی دانلود دانلود
 كرمانشاهكرمانشاه دبیرستان دوره اول پسرانه سماphotoshopپایه نهم6مجید پامی دانلود دانلود

استان: كهگيلويه وبويراحمد

 كهگيلويه وبويراحمدكهگيلويه دبیرستان دوره اول دخترانه سما پایه هشتم2زینب غلامی سوق دانلود دانلود
 كهگيلويه وبويراحمدكهگيلويه دبیرستان دوره اول دخترانه سما پایه نهم2زینب غلامی سوق دانلود دانلود
 كهگيلويه وبويراحمدكهگيلويه دبیرستان دوره اول دخترانه سما پایه هفتم2زینب غلامی سوق دانلود دانلود

استان: گلستان

 گلستانگرگان دبستان دخترانه سما سوم ابتدایی2سمیرا عرفانیان دانلود دانلود
 گلستانگرگان دبستان دخترانه سما سوم ابتدایی2خانم صدیقه شاه حسینی دانلود دانلود
 گلستانگرگان دبستان دخترانه سما پایه چهارم2شهربانو اسدی دانلود دانلود
 گلستانگرگان دبستان دخترانه سما پیش دبستان2الهه اسماعیل زاده دانلود دانلود
 گلستانگرگان دبستان دخترانه سما پنجم ابتدایی2فاطمه روشن دانلود دانلود
 گلستانگرگان دبستان دخترانه سما دوم ابتدایی2فرشته تجری دانلود دانلود
 گلستانگرگان دبستان دخترانه سما پنجم ابتدایی2الهام ارجمند نیا دانلود دانلود
 گلستانگنبدکاووسدبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد پایه هشتم2حسن آدینه دانلود دانلود
 گلستانگنبدکاووسدبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد پایه هشتم2حسن آدینه دانلود دانلود
 گلستانگنبدکاووسدبیرستان دوره اول دخترانه سما گنبد پایه نهم2حسن آدینه دانلود دانلود

استان: گیلان

 گیلانلاهيجاندبیرستان دوره اول دخترانه سما پایه هشتم2طناز فلاح کاظمی دانلود دانلود
 گیلانلنگرود دبستان دخترانه سماکاشت انواع سبزی-زیر گروه رشته امور باغیپایه چهارم1مهدیه شریفی سیگارودی دانلود دانلود
 گیلانلنگرود دبستان دخترانه سماکاشت انواع سبزی-زیر گروه رشته امور باغیششم ابتدایی2صدیقه خانجانی دانلود دانلود

استان: لرستان

 لرستانبروجرددبستان دخترانه سماآموزش مهارت گل آرایی گیاهان تزئینی- گلساز عمومیاول ابتدایی1مریم رضائی دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان دخترانه سماآموزش مهارت خوشنویسی مقدماتی(متوسط)دوم ابتدایی1مریم رضائی دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان دخترانه سماآموزش مهارت عروسک سازیسوم ابتدایی1مریم رضائی دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان دخترانه سماآموزش مهارت نقاشی شیشه های تزئینیپایه چهارم1مریم رضائی دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان دخترانه سماآموزش مهارت نقاش رنگ و روغنپنجم ابتدایی1مریم رضائی دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان دخترانه سماآموزش مهارت آفیس - رایانه کار درجه 1 و 2ششم ابتدایی1شهره گل پرور دانلود دانلود

استان: مازندران

 مازندرانبابل دبیرستان دوره دوم دخترانه سماآموزش یک مهارت (روزنامه دیواری)یازدهم2سکینه نقویان دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره دوم دخترانه سماآموزش یک مهارت (نقاشی روی سنگ)پایه دهم2سکینه نقویان دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره دوم دخترانه سماآموزش یک مهارت (سازه های کاغذی)پایه دهم2سکینه نقویان دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره دوم دخترانه سماویترایپایه دهم2سکینه نقویان دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره دوم دخترانه سماساخت عروسک با جورابپایه دهم2سکینه نقویان دانلود دانلود
 مازندرانبابل دبیرستان دوره دوم دخترانه سماصنایع دستییازدهم2سکینه نقویان دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه سماآموزش مهارت ماکت سازی و سازه های ماکارونیششم ابتدایی1ماعده فرازمندی دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه سماقلاب بافیپنجم ابتدایی1زهره سادات بنی هاشمی دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه سمانمد دوزی و خلاقیت با نمدپایه چهارم1یاسین ایزدی دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه سماآموزش ساخت ملیله های کاغذیسوم ابتدایی1الهه مهرانی دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه سماآموزش مهارتهای زندگی - هوش و خلاقیت دوم ابتدایی1سمیه روحانی دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه سماآموزش مهارتهای زندگی - هوش و خلاقیت دوم ابتدایی1مریم عقیلی دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه سماآموزش اوریگامی و ساخت اشکال مختلفاول ابتدایی1آزاده باقری دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه سمااریگامی و آموزش ساخت اشکال مختلف با کاغذاول ابتدایی1فاطمه اولج دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبستان دخترانه سماآموزش سودوکو و سفالگری پیش دبستان1محبوبه فقیه دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبیرستان دوره اول پسرانه سماکلاس مهارتی شناپایه هفتم2میثم نوشینی دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبیرستان دوره اول پسرانه سماکلاس مهارتی شناپایه نهم2میثم نوشینی دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبیرستان دوره اول پسرانه سماکلاس مهارتی شناپایه هشتم2میثم نوشینی دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبیرستان دوره اول پسرانه سماکلاس عملی و تئوری مکانیک خودروپایه نهم4سجاد خواجوی سماء دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبیرستان دوره اول پسرانه سماکلاس عملی و تئوری الکترونیکپایه هشتم6مهران حسین پور دانلود دانلود
 مازندرانچالوس دبیرستان دوره اول پسرانه سماکلاس عملی و تئوری کمک های اولیهپایه هفتم4جواد مازندرانی دانلود دانلود
 مازندرانقائم شهردبیرستان دوره دوم دخترانه سماروبان دوزی و نقاشی روی پارچهپایه دهم1کوثر کهنسال دانلود دانلود
 مازندرانقائم شهردبیرستان دوره دوم دخترانه سماچرم دوزییازدهم1مریم مشکی دانلود دانلود

استان: مرکزی

 مرکزیاراك دبیرستان دوره دوم دخترانه سماآموزش کاربرد و کشت گیاهان داروییپایه دهم4سیمین حسینخانی دانلود دانلود

استان: هرمزگان

 هرمزگانبندرعباس دبیرستان دوره دوم دخترانه سمامهارت عکاسیپایه دهم2شهناز دمی زاده دانلود دانلود
 هرمزگانقشم دبستان دخترانه سمااوریگامی ودست سازه های بازیافتیاول ابتدایی240هاجرربیحاوی شنوف زاده دانلود دانلود
 هرمزگانقشم دبستان دخترانه سماآموزش هنرنقاشی روی پارچهدوم ابتدایی240هاجرربیحاوی شنوف زاده دانلود دانلود
 هرمزگانقشم دبستان دخترانه سمااموزش هنر نما کاشی پایه چهارم240هاجرربیحاوی شنوف زاده دانلود دانلود
 هرمزگانقشم دبستان دخترانه سماآموزش هنر ویترایپنجم ابتدایی240هاجرربیحاوی شنوف زاده دانلود دانلود
 هرمزگانقشم دبستان دخترانه سماآموزش هنرسفال نقش برجستهسوم ابتدایی240هاجرربیحاوی شنوف زاده دانلود دانلود
 هرمزگانقشم دبستان دخترانه سماآموزش هنرنمددوزیششم ابتدایی240هاجرربیحاوی شنوف زاده دانلود دانلود

استان: همدان

 همدانهمدان دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1آموزش کامپیوترپایه هفتم1عطيه بادامي دانلود دانلود
 همدانهمدان دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1آموزش کامپیوترپایه هشتم1عطيه بادامي دانلود دانلود
 همدانهمدان دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1آموزش کامپیوترپایه نهم1عطيه بادامي دانلود دانلود
 همدانهمدان دبیرستان دوره دوم دخترانه سمارنگ روغن ،مكالمه زبان پایه دهم1فرزانه قاسمي دانلود دانلود
 همدانهمدان دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2نقاشی روی شیشه-ویترایپایه هفتم1فاطمه یوسفی اصیل دانلود دانلود
 همدانهمدان دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2نقاشی روی شیشه-ویترایپایه نهم1فاطمه یوسفی اصیل دانلود دانلود
 همدانهمدان دبیرستان دوره اول دخترانه سما 2نقاشی روی شیشه-ویترایپایه هشتم1فاطمه یوسفی اصیل دانلود دانلود

استان: يزد

 يزديزددبیرستان دوره اول پسرانه سمامعرق منبتپایه نهم2فهيمه السادات حسيني دانلود دانلود
 يزديزددبیرستان دوره اول پسرانه سمامعرق سنتيپایه هشتم2فهيمه السادات حسيني دانلود دانلود
 يزديزددبیرستان دوره اول پسرانه سمامعرق مسپایه هشتم2فهيمه السادات حسيني دانلود دانلود
 يزديزددبیرستان دوره اول پسرانه سمانقاشي روي شيشهپایه هفتم2فهيمه السادات حسيني دانلود دانلود
 يزديزددبیرستان دوره اول پسرانه سمامشبکپایه هفتم2فهيمه السادات حسيني دانلود دانلود